English to Bulgarian glossary of nuclear energy terms

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
Enriched fuelОбогатено гориво
EnvironmentОколна среда
Environmental contaminationЗамърсяване на околната среда
Equipment failureОтказ на оборудване
EvaluationОценка
Event recurrenceПовторение на събитие
Ever-present riskПостоянно присъствуващ риск
Examination (QA)Проверка
Excessive wearГолямо износване
Excitation Transformer (ET)Трансформатор на възбуждането
ExciterВъзбудител
Ex-core Neutron DetectorДатчик за неутронен поток извън активната зона
Excursion, criticalityПревишаване на критичността; внезапно
Exhaust fanВентилатор, смукателен
Exothermic reactionЕкзотермична реакция
Expected riskОчакван риск
ExplosionВзрив
Explosive mixtureВзривоопасна смес
Exposure dose rateЕкспозиционна доза, мощност
Exposure pathwaysПътища на облъчване
ExposureОблъчване (в общ смисъл); експозиционна доза; доза
Exposure, externalОблъчване, външно
Exposure, internalОблъчване, вътрешно
External environmentВъншна среда
External eventsВъншни събития
External ZoneВъншна зона
ExtinguishingГасене
Extreme accidentЕкстремална авария
Extreme design parametersМаксимални проектни параметри
Extreme loading conditionsЕкстремални условия на натоварване
FabricabilityОбработваемост
Failed Fuel Detection SystemСистема за откриване на повредено гориво
Fail-safe designБезопасност от гледна точка на откази проектно решение
FailureОтказ
Fallout sampleПадане (изпускане) на проба(тамплет)
FanВентилатор
Fast Acting Main Steam Isolation Valve (FASOV)Бързодействащ отсекателен клапан (БЗОК)
Fast reactivity еxcursionБързо изменение на реактивността
Fast-acting systemБързодействаща система
Feasibility of plansОсъществимост на плановете
Feedback actionДействие на обратната връзка
Feedback of operating experienceОбратна връзка от експлоатационния опит
Feedwater Control System (FWS)Система за контрол на питателна вода
Feedwater Heater Drain System (HD)Система вторичен кондензат на подгревател високо налягане
Feedwater Heater Vent System (HV)Система за вентилация на подгревателя на питателна вода
Feedwater Heater Vent SystemВентилационна система на подгревателя на питателна вода
Feedwater Line Break (FWLB)Скъсване на тръбопровод за питателна вода
Feedwater pipelineПитателен тръбопровод
Feedwater Pump Turbine (FWP-T)Турбина на питателна помпа
Feedwater PumpПитателна помпа
FeedwaterПитателна вода
Fertile materialПроизводен материал
FieldПоле
Field-double-humpedПоле, дву-гърбо
Field-smooth convexПоле, изпъкнало
FilterФилтър
Final Safety Analysis Report (FSAR)Окончателна документация по техническа обосновка на безопасността
Fire detectorДатчик за откриване на пожар, Датчик за пожароизвестяване
Fire extinguisherПожарогасител
Fire hydrantПожарен хидрант

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership