English to Bulgarian glossary of nuclear energy terms

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
Hazards, man-madeОпасности, предизвикани от човешки дейности
Head Cooling Spray SpargerОросител на спринклерна система за охлаждане капака на реактора
Health supervisionМедицинско наблюдение
Health, impactВъздействие върху здравето
Heat (thermal) fluxПоток, топлинен
Heat BalanceТоплинен баланс
Heat ExchangerТоплообменник
Heat PoolВодоемен охладител (бризгални басейни)
Heater drain tankБак вторичен кондензат
Heater drainВторичен кондензат
Heater DrainКондензат гореща пара на подгревателя
Heater drainsДренажи на подгревателя
Heating Ventilating and Air Conditioning System (HVAC)Система за отопление, вентилация и кондициониране на въздуха
High alloyed steelВисоколегирана стомана
High carbon steelВисоковъглеродна стомана
High Conductivity Waste (HCW)Отпадъци с висока специфична активност
High efficiency particulate air (HEPA)Високоефективни аерозоли
High Pressure Core Spray System (BWR) (HPCS)Спринклерна система високо налягане за охлаждане на активната зона на реактора (кипящ реактор)
High Pressure Feedwater Heater (HPF HTR)Подгревател високо налягане (ПВН)
High Pressure Injection PumpПомпа за аварийно подпитаване (ПАП)
High Pressure Injection System (HPIS)Система за аварийно подпитаване на първи контур (САП-в.н.)
High Pressure Safety Injection System (HPSI)Система за авариен впръск високо налягане
High Pressure Steam Control Valve (HPCV)Регулиращ клапан на пара с високо налягане
High Pressure Steam Stop Valve (HPSV)Стопорен клапан на пара с високо налягане
High Pressure Turbine (HPT)Цилиндър високо налягане
Highly reliableВисоконадежден
Hot legГореща част (коляно) на кръг
Hot operational testingГореща обкатка
Hot shower drain (HED)Вода от санпропуска
Hot shutdownГорещо спиране
Hot shutdownСпиране без разхлаждане
Hot standbyГорещ резерв
HotwellКондензатосборник на кондензатора
House (auxiliary) boilerПуско-резервен бойлер
House Boiler (HB)Пуско-резервен котел
House Boiler Steam System (HS) (Heating Steam System)Система за топлоснабдяване от пуско-резервния котел
House Transformer (HTr)Трансформатор собствени нужди
Human ErrorСубективна грешка
Hydraulic Control Unit (BWR) (HCU) (Hydraulic Control Unit)Устройство за хидравлично управление (кипящ реактор)
Hydraulic SnubberХидроамортизатор
HydroaccumulatorАкумулиращ бак (обем)
Hydrogen igniterДожигател на водород
Hydrogen RecombinerРекомбинационна установка за водород
Ice Basket (PWR)Ледена кошница (ВВЕР)
Ice Condenser (PWR)Отказ на атомните източници
Ice condenser compartmentБокс (камера) на ледения кондензатор
Immediate riskМигновен риск
Important to safety itemsВъзли, важни за безопасността
Incipient failureЗараждащ се отказ
Incoming controlВходен контрол
Incomplete dose equivalent commitmentОчаквана непълна еквивалентна доза
Incore Instrumentation System (ICIS)Система за вътрешнореакторен контрол
Incore Neutron DetectorДатчик за измерване на неутронния поток в активната зона
In-core neutron detectorДатчик на неутронния поток в активната зона
In-core sensorВътрешнореакторен датчик
Incorporated nuclidesОтложени (в тъканите) нуклеиди
Incorporation into issueОтлагане в тъканите
Incremental safety improvementДопълнително подобряване на безопасността
Industrial riskПромишлен риск
Information, processingОбработка на информация

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership