- 1-4 5 6 ; I Mаслосистема Oвлажнител АБ АВР АДП АЕЦ АЗ АПЕП АПС АРМ Абсолютен Авариен Аварийна Аварийни Аварийно Аварийно-възстановителни Аварирал Авария Автомат Автоматизирана Автоматичен Автоматична Автоматично Административно Адхезия Аерозолен Аерозолна Активен Активирана Активна Активност Актиниди Акумулаторна Акумулиращ Акустично Анализ Аналогична Аналогово Анодно Анормални Анормално Апаратура Арматура Атмосферно Атом Атомна БАП ББ БЗОК БЗТ БКЛ БЛП БОК БОП БПУ БРОУ-К БРП БРТС БРУ-А БУД БУЗ БУК БЧК БЩУ Базов Байпасен Бак Баланс Балансиран Барабан-сепаратор Барабанен Барботажен Басейн Безопасни Безопасно Безопасност Безразрушителен Безсалникова Бетон Биологическа Биологически Блок Блокиращ Блокировка Блочен Блочна Бобина; Бокс Бор Бригада Бустерна Бързо Бързодействащ Бързодействаща ВВЕР ВКУ Важност Вакуумен Вакуумна Валопревъртащо Вентилатор Вентилационна Верижна Вероятностен Вещества Взаимодействие Взрив Взривоопасна Визуален Високовъглеродна Високоефективни Високолегирана Високонадежден Вихротоков Включвател Включващо Влажност Влошаване Внезапни Вода Водна Водни Водоемен Водоподготвителна Водохимичен Впръскващ Вредни Време Временно Връзки Втори Вторичен Вторично Вход Входен Входно Въвеждане Възбудител Въздействие Въздуходувка Въздухосушител Въздушен Въздушни Възел Възли Възможно Възможност Възприемане Възстановителни Външен Външна Външни Вътрешна Вътрешно Вътрешнокорпусни Вътрешнореакторен Гoривни ГЦП Газов Газово Газоохладител Газоплътен Гарантирано Гасене Генератор Геометрия Главен Главна Главни Големина Голямо Горене Горещ Гореща Горещо Горивна Гориво Горна Горни Гравитационен Гражданска Граница График Графитен Графитизация Графитна Група ДГ ДИС Датчик Деаератор Дежурен Дезактивизация Действие Демонтаж Детектор Детерминистичeн Деформация Диагностични Диагностично Диапазон Дизел Дизел-генераторна Дизелов Диод Дисков Дисперсия Дисплей Дистанционираща Диференциално Длъжностна Добра Доброволен Дожигател Доза Дозиметрично Дозиметър Доклад Долна Допустим Допустима Допустимо Допълнителен Допълнително Достъп Достъпни Дренажи Дренажна Дълбоко Дългосрочен Дървесно-графитен Екзотермична Експертен Експлоатационен Експлоатационни Експлоатация Експозиционна Екстремална Екстремални Електрическа Електро-контактен Електрозадвижка Електрозахранване Електролиза Електролизерна Електромагнитен Електромагнитно Електрохидравлична Елиминиране Енергиен Енергийно Енергия Естакада Естествен Естествена Ефекти Ефективен Ефективно Ефективност ЗСР Заборна Заваръчен Зависими Заглушаване Загриженост Загуба Зададени Задвижка Задържане Замърсител Замърсяване Запас Запаси Запорен Запорна Зараждащ Заразена Зареждаща Зарядно Затапен Затворена Затоплен Захранване Захранващ Защитен Защитна Защитни Значимо Значимост Значително Золотников Зона Изваждане Изключване Изключвател Измерителен Изпитание Изпитания Изпълнителен Импулсен Импулсно Йонообменен КИД КО КРУ Кабел Кабелна Калорифер Камера Канал Кипящ Клапан Ключ Коефициент Кожух Колектор Комбиниран Компенсатор Компенсационна Компенсиращ Комплектно Компютърна Кондензат Кондензатор Кондензатосборник Контрол Контролен Концентрирани Корозия Корпус Кризис Лагер Ледена Линия Локализационна Магнитен Магнитна Магнитопрахова Макет Максимален Максимална Максимални Максимално Максимално-токова Максималнотоково Малко Малък Маслена Масов Масово Материали Машинна Медикобиологичен Медицинско Медицинско-биологичен Междинен Междукристален Междукристално Мека Мембрана Мерки Местен Местни Местно Метална Метални Металокерамика Металоконтрол Метеорологичен Механизъм Механичен Механическа Механически Механично Мигновен Минимален Минимална Минимално Многократна Многократни Многочислени Мобилна Модел Модулация Мостов Мощност Мощностен Мощностни Наблюдение Намаляване Намотка Напорен Направляваща Направляващи Началник Недогряване Неоперативен Неуправляемо Неутронен ОДГ Обвивка Обезгазяване Обезпечаване Обезпечаваща Обезсолителен Обезсоляваща Обезточване Обективни Обемно Обикновена Област Облицовка Облъчване Облъчено Обобщена Обогатено Обогатител Обогатяване Оболочката Оборудване Обоснована Обосновка Обработваемост Обработка Образуване Обратен Обратим Обратна Обучение Обход Общ Обща Обществено Ограничаване Ограничен Ограничение Ограничител Ограничителни Околна Окончателна Окончателно Окрехкостено Окрехкостяване Олово Опасно Опасности Оперативен Оперативна Оператор Опора Опорен Опорна Опорни Оправдан Определяне Оптимизатор Оптимизация Организиран Органично Оросител Осево Осигуряване Основен Основенпреглед Основна Остатъчен Остатъчна Остатъчно Остра Остъкляване Осушител Осъществимост Отбор Отвеждане Отвори Отговорна Отгрев Отделителна Отказ Отклонение Отлагане Отложен Отложени Относителен Относителна Отпадъци Отработена Отработило Отражател Отражателна Отрицателен Отрицателна Отсичащ Отсичаща Отслабване Охладител Охлаждане Охлаждащ Охраняема Оценен Оценка Очакван Очаквана Очаквани ПАП ПВН ПВЦ ПГ ПЕП ПФС Пад Падане Панел Пара Параметри Парна Парова Пароводна Пароводни Парогазови Парогенератор Парообразуване Пароотвеждащ Паропрегревател Паропреобразувател Паропровод Паропроизводство Пароразпределителен Паросъдържание Пароциркониева Пасивен Периметър Период Периодични Периферно Персонал Питателен Питателна Планов Планово-предупредителен Пластично Пластичност Площадка Плътност Пневматичен По Поведение Повишаване Повреда Повреждане Повтарящ Повторение Повърхност Повърхностен Повърхностна Повърхностно Поглътител Поглъщане Поглъщащ Погребване Погълната Подаване Подвижен Подгревател Подмяна Подобряване Подпитка Подпитъчна Подсборка Поеман Поетапни Пожарен Пожарогасител Пожароустойчив Показания Показател Поканално Покриване Покритие; Поле Полимерна Полифенил Положителен Полярен Помещение Помпа Последователни Последователност Последствия Постоянен Постоянно Постояннотоково Постъпване Потенциален Поток Почвено Правова Правови Праг Превишаване Превключвател Преглед Прегревател Прегряване Пред-експлоатационна Предаване Предавател Предварителен Предварителна Предварително Предексплоатационен Предел Предели Пределна Пределно Пределно-допустима Предопределен Предотвратяване Предпазен Предписан Предпочитане Предупредителен Предупредителна Предусилвател Презареждане Презареждаща Прекалибровка Прекъсване Прекъсвач Преместване Пренебрежимо Пренос Преносим Преобладаващ Преподготовка Преработване Преразпределение Преход Преходен Преходи Преходни Прибор Прибори Привод Пригодност Приемане Приемлив Приемливи Приет Принудителна Принципи Приоритетна Природен Присъща Приточен Приямък Пробег Пробоотбиране Пробоотбор Проверка Прогнозен Прогнозно Продукт Проектна Проектни Проектно Производен Производни Производство Промеждутъчна Променлив Променливотоково Промишлен Проникваща Противоавариен Противоаварийна Противодействие Противофилтрационна Прототипни Професионален Профил Профилиране Проходка Проходка; Процедура Процедури Пръстеновиден Пръстеновидно Прът Пукнатина Пулсираща Пункт Пуско-резервен Пусков Пълен Пълно Първична Първични Първоначални Първостепенна Пътища Работен Работно Радиационен Разкъсване Разпределителен Разреждане Разрешение Разхлаждане Разширител Реактивност Регулатор Регулиращ Регулиращи Резервен Резервна Резервоар Рекомбинационна Рекомбинираща Реле Релейна Рециркулационна Роторна САП-в САППГ СПП СУЗ Салниково Сборка Свежа Сграда Сгъстен Сеизмичен Сензорен Сепаратор Система Скъсване Скъсен Смукателен Сноп Соленоид; Соленоиден Спецводоочистка Специфичнихарактеристики Спецканализация Спиране Спомагателна Спомагателно Спринклерна Средна Старши Статор Стелаж Стена Стойка Стопорен Стопорна Струйна Студена Субективна Суха Събитие Съединител Състояние Съхранение ТВЕЛ ТВЗЛ ТИА ТОЕ Температура Температурен Термосъпротивление Технико-икономически Технически Токово Толкова Топлина Топлинен Топлоносител Топлообменник Топлоотделящ Топлоотделяща Транспортен Трансформатор Трапни Трифазен Турбина Турбогенератор Турбопривод Указател Ултразвуков Унифициран Унифицирана Уплътняващо Управление Устройство Усъвършенствуван Участие Физическа Филтър Функционално ХОГ Характерна Характерни Херметична Хермопроходка Хермошлюз Хидравличен Хидравлична Хидроамортизатор Хидрозатвор Хранилище Цел Център Цилиндър Циркулационна Циркулация Цялост Честотно Шахта Шинопровод Щит Ядрена Ядрени авариен аварийна аварийни аварийно авария аварията автоматика аерозоли активен активната активност анализ арматура арматури атмосферата атомните базирана базов байпаса байпасиране бак бак-утаителя баланс барабан-сепаратор бариера бариери басейна басейни батерия без безопасно безопасност безопасността биологична блок блока бойлер бокса болест бор бора борна борната борно бригада бризгални бутон бързодействащ в важни вакуума вала валозавъртащото валопревъртащо вентилатор вентилация верижната вещества вземане взривоопасни визуален висока високо вихрови включване внезапно вода водата води водно водород впръск впръскване време връзка втора вторичен втулка вход вход-изход във въвеждане въглен въглероден въглеродна възбуждането възглавница въздух въздуха въздушно възел възможности възприемчивост външен външно въртене върху вътрешна вътрешно вътрешнореакторен вътрешността газ газголдер газове газообразни газоотделяне газоохлаждаем галванично гасене генератор генератора гледна глина годишната годишното големи гореща горещо горивните гориво горивото готовност граница граници гранична графит грешка група групово да далекопровод данни датчик датчици двигател-генератор двигателя движението дву-гърбо двуокис дезактивация дезактивизация дейности действие действия деление детайли дефектоскопия диапазон диапазона дизелово директен дискретен дистанционно до доза доза; дозата доказателства документация допустима допустимото достигне достижимо достъп дренажа дренажна дрехи дроселиране е едностранно ежектор еквивалентна еквивалентната екип експлоатационна експлоатационни експлоатационните експлоатационния експлоатация експлозия експозиционна екстракционна ел еластичност електрическа електро електродвигатели електроенергия електрозахранване електропривод елемент елементи енергиен енергийно енергия енергонапрегнатост енергоотделяне енергоотделянето енергосистемата ефект ефективност ефективността ешелонна журнал за забавител забавителя завеса заглушен заглушено загуба загубите задвижване задвижката зала залепваща замърсяване запалими запас запаса записи запорен заряд заслонка заслонкапрез захранване защита защитна защитната защитни защитния здание здравето здравина земетресение значение зона зоната и избор извън изисквания изключване изключвател излъчване изменение изменения измененията измерване измервания износване изобразяване изпитание изпитания изпускане изпъкнало изравняване източник източника източници изхвърляне изхвърлянето изхвърлянето; изхвърляния изход изходните изчислителна или импулсен индикация инженер инспeкция инспекция инструкция инструмент информация кабели камера канал канала капака касета касети качеството кипащ кипене кипящ киселина клапан клапана кластерен кластери ключа коефицент коефициент колектор колкото колона колони коляно команден команди компенсатора компенсиране комплекс компонент компресор компромисния комуникации кондезат кондензат кондензата кондензатор кондензатора кондензната кондициониране конструкции контактор контрол контролируемо контролно-измервателни контур контура концентрат концентрация концентрацията коридор корозионно корпус корпуса корпусни котел кошница крайното кран крекинг кризис кризиса кристално критически критическото критичната критичността; кръг кутия към лагер ледения лека лесно линия линията логически локализация локалната лъчева максимално малко малък манометър маси маслен маслена масово материал материала машина машинна междинния между междукристално мерки места местен метал; механизъм многократната моделиране модул мокро монтьор морска мощност мощността място н на наблюдение надеждност наладка наличие налягане налягането намиращ направляващи напрежение напрежението нарушение нарушения населението натоварване него недогрева недогряване непълна неутронен неутрони неутроните неутронния неутронно нива ниво нивото ниска ниско нитка нормална норми нужди нуклеиди нуклидите някакъв обвивка обвивката обезпечаваща обезсоляваща обезточване обем обема обкатка облъчване облъченото обмазване оболочка оболочката оборотите оборудвана оборудване обосновка обработка образци обратната обслужван обслужване обстоятелства общ обща обществеността оглед ограничаване ограничения ограничители одобрение околната окрехкостяване оперативен оперативни оперативния оператор-технолог операции опит организация организирани организма организми осево основа основен основи основната основния остатъчно остатъчното остра от отбиране отбрана отвеждане ответни отговорност отговорността отделяне отделяща отказ откази отклонение откриване отлежаване отопление отпадъци отработила отработило отработилото отсекателен отсичащ отслабване отстраняване охладител охлаждане охлаждащо охрана очистване очистка панел пара параметри параметрите парен парогенератора парогенераторите пароотбори паропровод паропроизвеждаща паропроизводителна паросъдържание паста периметъра период персонал персонала питателна питателната питейна плакиране; планиране планове плановете планово-предупредителни плоча площадката плътност пневмопривод по повреден повредено повърхностно поглътител поглъщане погълнатата под подаване подаването подгревател подгревателя поддръжка подобряване подпитаване подход пожар пожароизвестяване позицията показател показатели покой положението полуразпад помещения помпа помпена понижаване последици последиците последователността последствията постъпване постъпление поток правомощия практика практически пребиваване преграда пред предаване предвидено предел предели предизвикана предизвикани предназначен предназначено преднапрежение предпазен предпазно презареждане прекратяване прекъсвач преместване преминаване преноса преобразования преобразовател преходен преходни при прибора прибори привода приемане принудителна принудително приоритета присъствуващ приточен причина; приямъка проба пробег проби програми продувка продувката продувки проекта проектна проектни проектно промеждутъчни промеждутъчно променлив промишленост пропукване пространство протечка протечки противопожарна профилен проходка процедура процедури процес процеси прът пръти прътите пункт пуск пускател пуско-наладъчни пуско-резервния пълен първи първичната първия първоначални работа работи работни работните радиационен радиоактивен радиоактивни радиоактивните радиоактивност радионуклиди развитие разгряване разделителна разделяне разединител размножаване разпад разполагане разпределение разпределително разпукване разрушение разстояние разтапяне разтвор разтворен разузнаване разумно разхлаждане разхода разширени реактивност реактивността реактор реактора реакторната реакция регистриране регламент регулатор регулиране регулиращ регулиращи регулиращите регулиращия редуцираща режим режимите резерв резервоар реле релета ремонт ремонтни рентабилността ресурси рециркулационна рециркулация решение решетка риск риск-полза риска род ротора ръководство ръчно с самотестване санпропуска сборен свежа свежо свободни свойства свойствата свръхналягане свързана сграда сградите сгъстен сдувка сдувките се сепаратор сепаратор-паропрегревател сигнал сигнала сигнали сигнализация симптом система системата ситуации ситуация скорост скъсване след слой служба смазване смазваща смес смисъл смукателен смяна смяната снабдяване собствени специфична спецпералнята спиране способност спринклерна спрян сработване среда средно средства срив срок станция статора стена степен степенчат стержен стержените стойност стомана стопанство стопорна страна строг строителство сухата схема събитие събития съвет съветник съоръжение съоръжения със състояние състояния съхранение съхраняване таблетки таблетките таблица тамплет твърди тежка температура температурата тенденциите тенденцията термодвойките технико-икономически техническа технически технологични технологичните технологичния теч течни течно тип типа товар товара ток токове токови топлина топлинен топлинна топлинната топлоносител топлоносителя топлообмена топлоотделяне топлоотделящи топлоотделящия топлоснабдяване точка транспортиране трансформатор тренировка тръба тръбен тръби тръбопровод тръбопровода турбина турбината турбогенератора турбопривод тъкан тъканите търсене тяга тяло удар уплътнение уплътняване управление управляващ условие условия усредненото уставка уставки установка устойчивост устройства устройство утаител фактор фасонков фиксатор филтриране филтър формиране функции функционални характеризираща характеристика херметичната хермообвивката хермопроходка хермопроходката хидравлично хидрант хидроподема химически хранилище цели централа централата център цех цилиндър циркониево циркулационен циркулационна циркулация цялото част частиците честотата чист човешки чрез чувствителността шахта шахтата шев широк щит ядрената ядрено ядреното якост - /Bus /Service /Visual AB AC ACR ADC ADS AFWS AGR ALAP ALARA ALI APRM ARM ASI ATWS AUXB Abandonment Abnormal Absolute Absorbed Absorber Absorbtion Acceptable Accepted Accessibility Accessible Accessories Accident Accident-prevention Accidental Achievable Acid Acoustic Acting Actinides Activated Active Actuation Actuator Acute Adhesion Advanced Advisor Aerosol Air Air-Blast Air-Оperated Alarm-warning Alignment Allowed Along Alternating Analog Analysis Analysis-Deterministic Annealing Annual Annular Annulus Annunciator Anode Anticipated Aquatic Area As Assembly Assessment-Risk Assurance Atmosphere Atmospheric Atom Audit Automatic Automation Auxiliary Average Axial BAT BIT BOP BWCHWR BWR Backflow Backwash Baffle Balance Balanced Bank Bar Barrel Barrier Base Basis Basket Battery Bay Bearing Behaviour Biological Biomedical Blackout Bleed Blocking Blowdown Blower Blowout Board Boiler Boiling Booster Borated Boric Boron Bottom Boundary Box Break Breaker Breaking Bridge Brittle Building Bulk Bundle Burst Bus Bypass CAMS CAR CBU CCSTP CCWS CF CFD CHF CHFR CIU CIV CK CMCHFR CMFLPD CONW CRC CRD CRDM CRGT CRU CSMU CST CV CVCS CW CWP Cable Canned Carbondioxide Case Cavity Center Centralized Cermet Chain Chamber Channel Charcoal Charger Cheek Chemical Chief Circuit Circulating Circulation Circumferential Civil Cladding Clean Cleanup Closed Cluster Clutch Coast Coating Coefficient Coil Cold Columns Combined Comer Command Commissioning Common Compartment Compensation Component Computer Concentrated Concentration Concentrator Concrete Condensate Condenser Condition Conditioning Conductivity Confinement Consequence Consequences Constraint Construction Contact Contactor Containment Containment-penetration Contamination Control Controlled Controller Conversion Converter Coolant Cooldown Cooled Cooler Cooling Core Core-restrictive Corridor Corrosion Cost Cost-benefit Cost-effectiveness Cost-performance Cost-sensitivity Counteracting Crack Cracking Crane Credible Critical Cumulative Current Cut-off DBA DBB DBE DC DG DHR DNB DRM DW DWCS Damage Damaged Damper Dangerous Deaerator Decay Decontamination Defense Degasifying Delayed Demineralizer Density Department Departure Dependent Deposition Depressurization Derived Design Detection Detector Deterioration Deviation Device Diagnostic Diesel Differential Digital Dilution Diode Discharge Disk Dismantling Dispersion Display Disposal Distribution Dose Dose-limits Dose-whole Dosimeter Dosimetric Down Drain Draining Drifting Drill Drive Driven Drop Drum-separator Dryer Drywell Ductile Ductility Dump Dust Duty EBIS ECCS ECM ECP ECR EFWP EFWS EHC EOF EOP ES ESS ET Earthquake Eddy Eddy-current Effective Effects Ejector Electrical Electrohydraulic Electrolysis Electromagnetic Eliminate Embrittlement Emergency Emission Energy Engine Engineered Engineering Enriched Environment Environmental Equipment Error Evaluation Event Ever-present Ex-core Examination Excessive Exchanger Excitation Exciter Excursion Exhaust Exothermic Expansion Expected Explosion Explosive Exposure External Extinguishing Extraction Extreme FASOV FCS FGM FP FPC FPMUW FSAR FWLB FWP-T FWS Fabricability Facility Factor Fail-safe Failed Failure Failures Fallout Fan Fast Fast-acting Feasibility Feed Feedback Feedwater Fertile Field Field-double-humped Field-smooth Filter Final Fire Fission Fitness Flammability Flammable Floor Flow Flux Following Forced Formation Fresh Fuel Fueling Full Functional GIS GS Gas Gaseous Generation Generator Generic Geometry Gland Goal Good Governor Graded Graphite Graphitization Gravity-type Grid Group Guaranteed Guide HB HCU HCW HD HED HEPA HPCS HPCV HPF HPIS HPSI HPSV HPT HS HTR HTr HV HVAC Half Hall Handing Handling Harmful Hazards Head Header Health Heat Heater Heating Heavy High Highly Hot Hotwell House Human Hydraulic Hydroaccumulator Hydrogen IA ICIS ICU IGSCC IPB IRM IRU ISI ISRV ISV IV Ice Immediate Important Impulse In-core In-service Incipient Incoming Incomplete Incore Incorporated Incorporation Incremental Index Indication Indicator Industrial Information Inherent Initial Initiating Injection Inlet Inner Input-output Inservice Inspectability Inspection Instrument Instrumentation Instruments Insulated Intake Integrity Inter-granular Intercept Intergranular Interlock Intermediate Internal Internals Ion Irradiated Isolated Isolation JOP Jacking Jet Job Justification Justified KU Keff Key LCB LCU LCW LD LDS LET LOCA LOFW LOOP LPCI LPCS LPRM Laundry Lead Leak Leg Legal Length Level Light Limit Limiting Line Linear Liner Lining Link Liquid Load Local Localization Lock Log Logical Long-term Loop Loose Loss Low Lower Lubricating MAXEQ MBB MCA MCC MCCB MCHFR MCP MCPR MCR MCU MDFWP MDRFP MFIV MFP MFS MHC MHS MONBR MOV MPL MS MSB MSH MSIV MSR MSRV MSV Machine Magnetic Main Maintenance Major Make-up Makeup Manometer Manual Manufacture Margin Margins Mass Material Materials Maximum Means Measures Mechanic Mechanical Mechanism Medical Metal Metallic Meteorological Minimal Minimizer Minimum Mock-up Mode Model Moderated Moderator Module Moisture Molded Monitor Monitoring Motor Movable Multiple Multiplexing Multiplication NDI NDTT NFCD NIS NMS NSSS NSSSS Natural Negative Negligible Neutron Nill Non-Destructive Normal Nuclear Nucleate OG ORU OTNS Objective Occupational Off Off-load Off-normal Oil On-load On-the-job Openings Operated Operating Operation Operational Operative Operator Operator-technologist Optimization Organic Outer Output Overall Overcurrent Overcurrent/Current Overhead Overriding Overspeed PAK PASS PC PCAC PCI PCS PCT PCV PI PKF PLR PMWS PORV PP PPM PRM PRRM PRV PSAR PSHLH PSRV PT PTS PWR Panel Pannel Parameter Parameters Part Particle Passive Peak Peaking Pellet Penetrating Penetration Perceived Perimeter Periodic Permissible Permit Personnel Phase Physical Pilot Pipe Plain Planned Plant Plate Plugged Point Polar Pollutant Poluphenyle Polymer Pond Pool Position Positive Post Potential Power Practicable Pre-amplifier Pre-operation Pre-operational Pre-throttling Predetermined Predictive Prefilter Preheating Preliminary Pressure Pressurized Pressurizer Prevailing Preventive Primary Prioritized Priority Probabilistic Procedure Process Projected Protection Protective Prototype Public Pulse Pump QA QC QF Quality Quench RB RBCCW RBM RC RCFC RCIC RCP RCPB RCS RD RFP RFP-T RFW RHR RIA RMCS RMS RO RPIS RPS RPV RSCS RSS RTD RV RW RWCU RWM RWS Rack Radiation Radioactive Radioactivity Radionuclide Radionuclides Radwaste Raise Range Rate Ratio Reactivity Reactor Reactor-guard-tube Readings Reasonably Recalibration Reception Recirculation Recombiner Recording Records Recovery Recurrent Redistribution Reduction Reentrant Refueling Regulator Rehabilitation Reheat Reheater Relative Relay Release Relief Relocation Remote Removal Replacement Report Reprocessing Reservoir Residence Residual Resistor Responsibility Responsible Rest Restraints Restricted Retention Retraining Reversible Revision Risk Risk-benefit Rod Room Rotor/Propeller Run-down Rupture SA SAM SB SBO SDS SDV SFPCS SFSF SG SGBDS SGTS SIP SIRM SIS SJAE SLB SLC SLS SPDS SRM SRO SRS SS STA SUZ Safe Safeguard Safety Sampling Schedule Scoop Scram Sea Seal Secondary Security Seismic Senior Sensitivity Sensor Sensor/Detector Separator Sequence Sequencer Service Set Severe Shallow Shape Shield Shielding Shift Shock Shroud Shutdown Signal Significant Similar Sink Sipping Site Small Snubber Soft Soil Solenoid Solid Source Sources Space Sparger Spent Spray Stack Staff Staggered Standby Startup Station Stator Steam Steam-water Steam-zirconium Stop Storage Str Strength Stress Subassembly Subcooling Substances Successive Suction Sudden Sump Superheating Supervisor Supply Supply/Intake Support Suppression Surface Surge Surveilance Surveillance Switch Switchgear System TB TBV TCB TCWS TDRFP TFSPV TGSCC TIS TLU TMA TO TOP TPM TSC Tank Team Technical Technician Technologic Technological Temperature Temporary Test Testing Thermal Thermal-margin Thermocouples Thimble Thimble/Train Three Threshold Thrust Time To Tolerable Top Transfer Transformer Transgranular Transient Transition Transmission Transmitter Traveling Treatment Trend Trip Tube Turbine Turbogenerator Turning UBS UCS UCWPF UKTS UT UTMS Ultimate Ultimate-cooling Ultimate-disposal Ultimate-responsibility Ultrasonic Uncontrolled Unified Unit Unrestricted Upper VCB VCU VRU VS VT Vacuum Validated Validation Valve Valve-isolating Valve-solenoid Valves Vapor Vent Ventilating Ventilation Vessel Visual Voltage Voltage-r Volume WCTS WRNM Walkdown Wall Warning Waste Waste-repository Waste-vitrification Water Water-contaminated Weld/Welding Wide Withdrawal Without Work Worth Zirconium Zone Zone-contamination Zone-decontamination Zone-emergency absorbent absorber absorption acceptance access accident action actions adhesive adjustments against air alarm alloyed alternating analysis and approach area assessed assessment assignment assurance attenuation authority auxiliary availability/preparadness bank bar barrier barriers based basis behavior behaviour benefit biological biomedical blackout blanket board body boiler book boundaries boundary break breaker building burning by capabilities carbon care case center chain changes channel charge chemical chemistry circuit circulation circumstances clad cladding clay closed clothing cloud coefficient column commitment committee compartment compartments/rooms component component/unit compressor concentration concern condensate condenser condition conditions consequence constant constraints construction containment contamination contamination/polution contractor control converter convex coolant cooler cooling core corridor corrosion cracking crane critical criticality current cushion cut damage decay decontamination defense delivery density deposition depth description design detector diagnostic direct discharge discharges disk-type displacement display disposal disrupture distortion distribution dose down drain drainage drains drop drum duty effectiveness effects efficiency ejection ejector electrical emergency energy enrichment ensuring environment environmental equivalent evaluation event events evidence exchanger/filter expansion experience explosion explosive exposure external extinguisher extractor facility facility/Gas factor failure failures fan features feedback field filter filtering filtration-proof flow flux for forced formation fraction fracture framework from fuel functions gas generation generator gland grid guiding half health heat hydrant igniter impact improvement improving in index induced industry initial initiated injection inlet input insertion inspection insulated intake interaction intermediate internal internals into introduction isolation issue items key layer leakage leg level leveling levels life lifetime limit limitation limiting limits line lines load loading log logbook loss m machine magnitude maintenance major man-made management margin margins mass masses material mean measurements measures melt merit minimum mitigation mixture mode modeling moderator monitor monitoring motor motor-generator natural neutron nuclear nuclides objectives occupational occurrences of off off-sate offside oil on on-site operating operation operational organisms organization output over over-heating overshoot panel parameter parameters particulate partition paste pathways pedestal pellets penetration perimeter period permissible pipe pipeline planning plans plant plate point points positive power practices preference prescribed pressure prestressing principles procedure procedures processing products protection protective pump pump/Main put quality radiation radioactive radioactivity radionuclides range rate ratio reaction reactivity reactor readings recirculating records recurrence redistribution refueling regulations reheater relations relay reliable relief removal report resistant resources response responsibility restriction restrictor review risk rod room root-mean-square run-down rupture s safety sample scram seal seam self-test sensor separator service set shape shaping shield shielding shower shutdown side signal significant situation sources specifications/requirements stability staff standby state states steam steel storage strength stress structure structures substances supervision supply support surface survey susceptibility symptom syndrome system table taking tank targets team test testing tests the thermal tight time tissue to tool trade-off training transfer transformer transient transients transition trend trip trip/reactor tube tube-type type unit upper uptake value valve vessel violation voltage volumetric voluntary wall water wear work work/remedy working works worth Еxit еxcursion