English to Bulgarian glossary of nuclear energy terms

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
(UCWPF)Спецводоочистка
Abandonment of nuclear sourcesОтказ на атомните източници
Abandonment of nuclear sourcesЯдрени източници, отказ от
Abnormal exposure conditionsАнормални условия на облъчване
Abnormal occurrencesАнормални събития
Absolute riskАбсолютен риск
Absorbed dose rateМощност на погълнатата доза
Absorbed doseПогълната доза
Absorber rodПоглъщащ прът
AbsorbtionПоглъщане
AC - Alternating currentПроменлив ток
AC electrical supplyЗахранване с променлив ток
Acceptable limitsПриемливи граници
Acceptable riskПриемлив риск
Accepted riskПриет риск
AccessibilityВъзможност за достъп
Accessible compartments/roomsДостъпни помещения
AccessoriesАрматура
Accident analysisАвариен анализ
Accident mitigationОтслабване на аварията
AccidentАвария
Accidental riskАвариен риск
Accident-preventionПредотвратяване на аварията
Acoustic Emission TestАкустично изпитание
ActinidesАктиниди
Activated clayАктивирана глина
Active component/unitАктивен възел
Actuation SignalВтори предел
ActuatorВключващо устройство
ActuatorИзпълнителен механизъм
Acute radiation syndromeОстра лъчева болест
AdhesionАдхезия
Advanced Gas Cooled Reactor (AGR)Усъвършенствуван газоохлаждаем реактор
Aerosol filterАерозолен филтър
Aerosol sampleАерозолна проба
Air compressorВъздушен компресор
Air Control ValveПневматичен регулиращ клапан
Air DryerВъздухосушител
Air ejectorВъздушен ежектор
Air massesВъздушни маси
Air Operated ValveКлапан с пневмопривод
Air toolПневматичен инструмент
Air-Blast Circuit Breaker, Air-Оperated Circuit BreakerВъздушен прекъсвач
Alarm-warning alarmПредупредителен сигнал
Allowed riskДопустим риск
Along the perimeterПо периметъра
Analog to Digital Converter (ADC)Аналогово дискретен преобразовател (АДП)
Analog Trip UnitАналогово устройство за спиране на блока
Analysis trade-offАнализ на компромисния избор
AnalysisАнализ
Analysis-DeterministicДетерминистичeн анализ
AnnealingОтгрев
Annual dose equivalent limitГраница на годишната еквивалентна доза
Annual Limit of Intake (ALI)Предел на годишното постъпление
Annular tankПръстеновиден резервоар
Annulus SealПръстеновидно уплътнение
AnnulusПръстеновидно пространство (обем)
AnnunciatorУстройство за сигнализация от разстояние
Anode voltageАнодно напрежение
Anticipated operational occurrencesОчаквани нарушения на експлоатационните норми

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership