English to Bulgarian glossary of nuclear energy terms

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
Surface layerПовърхностен слой
Surface levelingПовърхностно изравняване
SurfaceПовърхност
SurveillanceНаблюдение
SwitchВключвател
Switchgear board (SB) Distribution Bus Bar (DBB)Комплектно разпределително устройство (КРУ)
TankБак
Team operationalМобилна група
TeamБригада
Technical Support Center (TSC)Център за техническа поддръжка
Technician on Duty for TMAДежурен монтьор ТИА
Temporary storageВременно хранилище
Test ScheduleГрафик на изпитания
Thermal Power Monitor (TPM)Контрол на топлинната мощност на реактора
Thermal-marginЗапас по топлоотделяне
Three Phase Distribution Panel for Valves (TFSPV)Трифазен Разпределителен щит за арматури, едностранно обслужван
ThresholdПраг
Thrust BearingОпорен лагер
Time Logical Unit (TLU)Блок, логически за време
To put into operationВъвеждане в експлоатация
Tolerable riskДопустим риск
TolerableДопустим
Top PlateГорна плоча на реактора
Transfer of radionuclidesПренос на радионуклиди
TransferПренос
Transgranular Stress Corrosion Cracking (TGSCC)Вътрешно кристално корозионно разпукване под напрежение
TransientПреходен процес
TransientПреходен режим
TransitionПреход
Transmission of radioactive substancesПренос на радиоактивни вещества
TransmitterПредавател, Предварително устройство
Traveling Incore Sampling (TIS)Пробоотбиране от вътрешността на зоната
TreatmentОбработка
Trend analysisАнализ на тенденциите
Trip pointАварийна уставка (с изключване)
Turbine Building (TB)Сграда на машинна зала
Turbine Building Closed Cooling Sea Water System (TCWS)Затворена система за охлаждане на машинна зала с морска вода
Turbine building closed cooling seal water systemЗатворена система за водно охлаждане на машинна зала
Turbine Bypass SystemСистема за байпасиране на турбината
Turbine Bypass Valve (TBV)Задвижка на байпаса на турбината
Turbine Driven Auxiliary Feedwater Pump (PWR)Спомагателна питателна помпа с турбопривод (ВВЕР)
Turbine Driven Reactor Feedwater Pump (BWR) (TDRFP)Питателна помпа на реакторната установка с турбопривод (кипящ реактор)
Turbine Extraction Steam System (ES)Система пароотбори на турбината
Turbine gland steamПара на крайното уплътнение
Turbine Gland SteamПара за уплътнение на турбината
Turbine HallМашинна зала
Turbine Mechanical ControlМеханично управление на турбината
Turbine Operator (TO)Оператор на турбина
Turbine OverspeedПревишаване на оборотите на въртене на турбината или честотата на въртене на турбината
Turbine Rotor/PropellerРоторна турбината
Turbine TripИзключване на турбината
Turbogenerator run-downПробег на турбината
Turbogenerator run-downПробег на турбогенератора
Turning motorВалопревъртащо устройство
Turning oil pump (TOP)Маслена помпа на валопревъртащо устройство
Turning oil pumpМаслена помпа при работа на валозавъртащото устройство
Ultimate safetyПределна безопасност
Ultimate SinkАвария със загуба на поглътител
Ultimate strengthПределна якост
Ultimate-coolingОкончателно охлаждане

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership