Italian to Polish glossary of wine terms and definitions

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
FiaccoSłabe
Zona grigia tra piatto e deciso.Szara strefa mię dzy płaskim a szczerym.
Vino che ha un po’ d’acidità, ma non abbastanza per dargli corpo e decisione.Wino lekko kwaśne, lecz nie na tyle, by nadać mu ciała i zdecydowania.
Field blendField blend
Vigneto che viene coltivato con due o più vitigni, che sono poi vendemmiati e mescolati per fare un singolo vino.Winnica, gdzie uprawiane są dwa lub więcej gatunków winogron, następnie zbierane razem i mieszane, w celu wytworzenia jednego wina.
FilanteCiągnący się
Deviazione della fermentazione malolattica quando batteri lattici e zuccheri residui formano una sostanza vischiosa e filante.Odchylenie w fermentacji jabłkowo-mlekowej, w wyniku którego bakterie mlekowe i cukier resztkowy tworzą lepką, ciągnącą się substancję.
FillosseraFiloksera winiec
Minuscolo pidocchio che vive nel suolo dei vigneti ed attacca le radici della vite, facendola alla fine morire.Maleńka mszyca, żyjąca w ziemi winnic, atakująca korzenie winorośli, w konsekwencji powodująca jej śmierć.
FiltrazioneFiltracja
Operazione di chiarificazione che consiste nel far passare il vino attraverso un filtro speciale allo scopo di trattenere le sostanze solide o mucillaginose in sospensione.Klarowanie wina, polegające na przepuszczaniu go przez specjalny filtr, w celu zatrzymania substancji stałych oraz gęstych zawiesin.
FioccosoOsad kłaczkowaty
Precipitato che si separa formando dei fiocchi.Osad, który oddziela się tworząc kłaczki.
FioreKwiat
Parte della pianta che contiene gli organi della riproduzione.Część rośliny, w której znajdują się organy rozrodcze.
La vite coltivata (Vitis vinifera sativa) ha un fiore ermafrodita, che contiene sia gli organi maschili (stami) che quelli femminili (pistilli e carpelli).Winorośl uprawna (Vitis vinifera sativa) ma kwiaty dwupłciowe, posiadające zarówno organy męskie (pręciki), jak i żeńskie (słupki i owocolistki).
FiorituraKwitnięcie
Momento in cui i fiori si aprono, o meglio, perdono il cappuccio di petali che li proteggeva.Czas, w którym kwiaty otwierają się lub tracą płatki, które je chronią.
FlûteFlûte
Bicchiere a calice dalla forma stretta e allungata.Kieliszek o kształcie wąskim i podłużnym.
Flavescenza dorataŻółtaczka fitoplazmatyczna
Una pericolosa malattia della vite arrivata dagli Stati Uniti.Groźna choroba winorośli, pochodząca z USA.
La malattia è causata da un fitoplasma trasmesso dalla cicalina Scaphoideus titanus.Choroba powodowana jest przez fitoplazmy, przenoszona przez skoczki Scaphoideus titanus.
FlavonoliFlawonole
Gruppo di flavonoidi che variano nel colore dal bianco al giallo e sono strettamente correlati, per la struttura, ai flavoni.Grupa flawonoli, których barwa może zmieniać się z białej po żółtą, ściśle zależne od flawonów, ze względu na swoją budowę.
I più abbondanti nel vino sono la quercetina, la miricetina, il canferolo e la isoramnetina.W największych ilościach występują w winie: kwercetyna, mirycetyna, kemferol i izoramnetyna.
FlobafeniFlobafeny
Sostanza colorante ottenibile dai tannini per azione di acidi o di enzimi.Substancje koloryzujące, otrzymywane z garbników wskutek działania kwasów lub enzymów.
Detta anche tannino rosso cupo, derivata dalla fluoroglucina, che si trova particolarmente nel luppolo.Zwane również garbnikami brunatnymi, pochodzące z fluoroglucyny, występującej szczególnie w chmielu.
FlorealeKwiatowy
Vino che mette la fragranza dei fiori, detto anche "dal bouquet fiorito".Wino o zapachu kwiatów, zwane też winem "o kwiatowym bukiecie".
Questo aroma lo si trova normalmente nei vini bianchi, in particolare nei Riesling.Aromat ten posiadają głównie wina białe, szczególnie Riesling.
FogliaLiść
Appendice laterale della vite, formata da un picciolo di diversa lunghezza e da una lamina palmato-lobata con cinque nervature primarie, asimmetrica ed eterofila.Wyrastające, boczne końce pędów winorośli, zbudowane z ogonka o różnej długości oraz blaszki dłoniasto-złożonej z pięcioma wcięciami podstawowymi, asymetrycznej, charakteryzującej się heterofilią.
FogliazionePojawianie się liści
Lo sbocciare delle gemme e il loro svilupparsi in foglie nella vite, in primavera.Wypuszczanie pędów na wiosnę i ich przekształcanie się w liście winorośli.
FollaturaTłoczenie
Operazione enologica consistente nell'affondare con appositi strumenti il cappello di vinacce nel mosto.Czynność enologiczna, polegająca na zanurzaniu odpowiednimi narzędziami kożucha w moszczu.
FranchezzaSzczerość
Nel campo dell'esame olfattivo per franchezza si intende l’assenza di difetti.W obrębie analizy zapachowej, szczerością nazywa się brak wad.
FrescoŚwieże
Vino vivo, fruttato, piacevolmente acido e rinfrescante.Wino żywe, owocowe, przyjemnie kwaśne i orzeźwiające.
Nel gergo del vino, fresco è l’opposto di stanco.W języku wina, świeże jest przeciwnością wina zmęczonego.
Il termine si applica normalmente ai bianchi giovani od ai rossi leggeri, come pure ai rosati.Termin odnosi się zwykle do młodych win białych lub lekkich czerwonych, jak i różowych.
FrizzanteMusujące
Vino che contiene una certa quantità di anidride carbonica.Wino, zawierające określoną ilość dwutlenku węgla.
Differisce dallo spumante per una pressione atmosferica inferiore (non oltre le 2,5 atm).Różni się od szampana wewnętrznym ciśnieniem (nie większym niż 2,5 atm).
FruttatoOwocowe
Vino ricco di sentori che ricordano la frutta fresca.Wino bogate w zapachy, które przypominają świeże owoce.
FugaceNietrwałe
Un vino, una sensazione olfattiva o gustativa passeggera e priva di persistenza.Wino, wrażenie węchowe lub przejściowe wraż enie smakowe, któremu brak trwałości.
FumosoDymne
Vino che ha aroma e gusto di fumo (di tabacco, di pancetta affumicata o del tipo che rilascia un fuoco all’aperto).Wino o aromacie dymu (tytoniowego, wędzonego boczku, lub o zapachu, wydzielanym przez ogień na otwartym powietrzu).
GabbiettaDruciana plecionka
Marchingegno metallico che copre il tappo di una bottiglia di Champagne per impedire che venga espulso prematuramente.Metalowy drucik, zakrywający korek butelki szampana, aby zapobiec jej przedwczesnemu odkorkowaniu.
GemmaPąk
Struttura protettiva del tessuto meristematico che si forma sull'apice del fusto di una pianta nel periodo invernale, cioè nella fase di dormienza.Struktura ochronna tkanki twórczej, która kształtuje się na łodydze roś liny w okresie zimowym, czyli w fazie uśpienia.
GenerosoSzczodre
Vino corposo, a forte gradazione alcolica ma nel complesso equilibrato e piacevole al gusto.Wino z ciałem, bogate w alkohol, ogólnie zrównoważone i przyjemne w smaku.
GerlaKosz wiklinowy

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership