Italian to Polish glossary of wine terms and definitions

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
EleganteEleganckie
Un vino acquista un grado di eleganza quando tutti i suoi componenti sono in equilibrio, raggiungendo una qualità perfetta o quasi, grazia, gusto e finezza.Wino staje się eleganckim, kiedy wszystkie jego składniki są zrównoważone, osiąga wówczas niemalże idealną jakość, wdzięk, smak i subtelność.
EmpireumaticoEmpireumatyczny
Insieme degli odori caratteristici delle sostanze organiche ottenute per distillazione, riscaldamento o torrefazione (es. confetture, caffè torrefatto, cioccolato caldo, gomma bruciata, ecc.).Suma zapachów, charakterystycznych dla substancji organicznych, otrzymanych poprzez destylację, podgrzewanie lub prażenie (np. konfitury, kawa, produkty prażone, gorąca czekolada, spalona guma itd.).
EncépagementEncépagement
Termine francese che si riferisce ai vari vitigni coltivati in una particolare tenuta.Francuski termin, odnoszący się do różnych odmian winorośli, uprawianych na określonym obszarze.
EndocarpoEndokarp
Nucleo dell’acino costituito da uno strato di cellule all'interno delle quali si trovano i vinaccioli, ovvero i semi dell'uva che possono essere presenti fino ad un massimo di quattro per acino.Jądro owocu, utworzone z warstwy komórek, gdzie znajdują się pestki, czyli nasiona winogron, których może być w owocu maksymalnie cztery.
EnocianinaAntocyjanina
Colorante naturale del gruppo degli antociani contenuto nelle uve nere, che impartisce ai vini la loro colorazione caratteristica.Naturalny barwnik z grupy antocyjanów, zawarty w czarnych winogronach, który nadaje winu jego charakterystyczny kolor.
EnologiaEnologia
Scienza e studio del vino e della vinificazione che copre ogni aspetto del processo di vinificazione, dalla pressatura, spremitura e fermentazione, all’imbottigliamento ed all’invecchiamento del vino.Nauka o winie i o winifikacji, obejmująca wszystkie aspekty procesu winifikacji, od tłoczenia, wyciskania i fermentacji, po butelkowanie i starzenie wina.
EnotecaEnoteka
Il luogo in cui i vini sono conservati per la vendita o anche per la degustazione ed esposti al pubblico secondo criteri che ne facilitino la scelta e l’apprezzamento.Miejsce, w którym przechowuje się wina, przeznaczone na sprzedaż lub do degustacji i wystawia się je na widok publiczny, według kryteriów, ułatwiających ich wybór i ocenę.
EquilibrioRównowaga
Bilanciamento dei profumi e dei sapori di un vino tra sensazioni acide, sapide, morbide, dolci e amare.Równowaga zapachów i smaków wina, między substancjami kwaśnymi, smacznymi, miękkimi, słodkimi i gorzkimi.
ErinosiErinoza
Malattia delle foglie della vite e del noce che si manifesta con una eccessiva produzione di peli.Choroba liści winorośli i orzecha włoskiego, objawiajca się nadmiernym wytwarzaniem włosków.
ErmafroditoDwupłciowy
Pianta che, sullo stesso individuo, presenta fiori ermafroditi, fiori cioè che presentano sia organi maschili che femminili e che perciò sono bisessuali.Roślina, która na tym samym osobniku posiada kwiaty obojnacze, czyli takie, które posiagają zarodniki zarówno męskie, jak i żeńskie, są zatem dwupłciowe.
Esame gustativoAnaliza smakowa
Analisi delle caratteristiche di un vino, compiuta mediante il senso del gusto (che comprende sensazioni saporifere, tattili e retronasali).Analiza cech charakterystycznych wina, dokonana za pomocą zmysłu smaku (który obejmuje wrażenia smakowe, dotykowe i tylnonosowe).
Esame olfattivoAnaliza zapachowa
Attenta analisi delle caratteristiche olfattive della bevanda, con lo scopo di identificarne la corrispondenza di tipologia ed eventuali difetti.Dokładna analiza zapachowych cech charakterystycznych napoju, mająca na celu zidentyfikowanie odpowiedniej typologii i ewentualnych wad.
Esame visivoAnaliza wzrokowa
Prima fase dell'analisi organolettica che fornisce informazioni introduttive che verranno confermate o meno dalle tappe successive, quella olfattiva e quella gustativa.Pierwsza faza analizy organoleptycznej, dostarczająca informacji wprowadzających, które zostaną potwierdzone lub też nie, na dalszym etapie zapachowym i smakowym.
EsileCienkie
Vino di corpo così leggero da essere praticamente acquoso.Wino o ciele tak lekkim, że staje się praktycznie wodniste.
Termine negativo per un vino che ha un’evidente mancanza di sostanza, profondità, corpo, colore e sapore.Negatywny termin, odnoszący się do wina, któremu brakuje właś ciwości, głębokości, ciała, koloru i smaku.
EssiccazioneSuszenie
Perdita di acqua per evaporazione, parlando di uve che hanno superato la fase di maturazione e iniziano quella di sovramaturazione e la cui polpa tende a concentrarsi.Utrata wody przez odparowanie, w przypadku winogron, które zakończyły etap dojrzewania i zaczynają etap przejrzewania, oraz których miąż ulega koncentracji.
EsteriEstry
Sostanza ottenuta per reazione fra un acido e un alcol, con eliminazione d'acqua, molto spesso odorifero (spec. odore fruttato) che contribuisce allo sviluppo aromatico del vino.Substancja, otrzymana przez reakcję kwasu i alkoholu oraz usunięcie wody. Często wonna (szczególnie o zapachu owoców), wpływająca na aromatyczny rozwój wina.
EtereoEteryczny
Vino che presenti, al naso, una rilevabile "fusione" degli alcoli e dei profumi.Wino, którego nos charakteryzuje się uwydatnionym połączeniem alkoholi i zapachów.
EtichettaEtykieta
Cartellino di varie forme, spesso rettangolare, applicato su bottiglie, scatole, casse, ecc. per identificare il vino, la tenuta vinicola di provenienza, il produttore (viticoltore, cantina o cooperativa) o il commerciante.Karteczka o różnych kształtach, często prostokątna, aplikowana na butelki, pudła, skrzynki itd., w celu identyfikacji wina, jego pochodzenia, producenta (plantator winorośli, piwnica lub spółdzielnia) lub sprzedawcy.
EucaliptoEukaliptus
Bouquet che ricorda l’albero di eucalipto. Lo si trova assai spesso nei vini rossi fatti con i vitigni bordolesi, coltivati in vigneti circondati da alberi di quello stesso tipo.Bukiet, przypominający drzewo eukaliptusu. Spotykany bardzo często w czerwonych winach bordoskich, zrobionych z winogron, uprawianych w winnicach, otoczonych drzewami tego samego gatunku.
Extra DryMocno wytrawne
Gradino della scala del livello di dolcezza associata allo Champagne.Stopień w skali zawartości cukru, wiązany z szampanem.
FemminileKobiece
Vino, dotato di finezza, uno stile e un carattere più leggeri, con una precisa mancanza di pesantezza e di severità.Wino delikatne, posiadające lekki styl i charakter, o zdecydowanym braku ciężkości i surowości.
FemminellaPęd boczny
Germoglio della vite che si origina da una gemma formatasi durante l'anno su un germoglio normale.Pęd winorośli, pochodzący z zalążka, który rozwija się w ciągu roku z pędu normalnego.
FenologiaFenologia
Parte dell’ecologia che studia i rapporti tra i fattori climatici (temperatura, umidità ecc.) e la manifestazione stagionale di alcuni fenomeni della vita vegetale (quali la germogliazione delle gemme, la fioritura, la maturazione dei frutti, la caduta delle foglie e sim.) o animale (come l’epoca della comparsa di certi uccelli o insetti).Dziedzina ekologii, zajmująca się relacjami między czynnikami klimatycznymi( temperatura, wilgotność itp.) i okresowym pojawianiem się fenomenów życia roślin (jak wzrost pędów, kwitnięcie, dojrzewanie owoców, opadanie liści itp.) lub zwierząt (jak czas pojawiania się pewnych ptaków lub insektów).
FermentazioneFermentacja
Insieme di processi chimici di demolizione degli zuccheri ad opera di enzimi contenuti in alcuni microrganismi.Procesy chemiczne rozpadu cukrów pod wpływem enzymów, zawartych w niektórch mikroorganizmach.
Fermentazione malo latticaFermentacja jabłkowo-mlekowa
Trasformazione dell'acido malico in acido lattico e anidride carbonica, che, nel vino, avviene per opera dei batteri lattici.Przemiana kwasu jabłkowego w kwas mlekowy i dwutlenek węgla, zachodząca w winie pod wpływem bakterii mlekowych.
FermentoFerment
Microrganismo capace di provocare la fermentazione.Mikroorganizm, zdolny do powodowania fermentacji.
Gusto di fermento o fermentato: gusto di un vino appena fermentato, giovane.Smak fermentu lub sfermentowanego, młodego wina, tuż po fermentacji.
FeromoneFeromon
Sostanza chimica secreta da un organismo animale che coordina e influenza la riproduzione, lo sviluppo o il comportamento di altri individui di una medesima specie.Substancja chemiczna, wydzielana przez organizm zwierzęcy, która koordynuje i wywiera wpływ na rozmnażanie, rozwój oraz zachowanie innych osobników tego samego gatunku.
Ferrocianuro di potassioŻelazocyjanek potasu
Sale dell’acido ferrocianidrico utilizzato per il trattamento delle rotture rameiche e ferriche.Kwas żelazocyjanowodorowy, używany w leczeniu casse cuivrique i casse ferrique.
FertilizzanteNawóz
Prodotto naturale o artificiale atto a nutrire le coltivazioni.Naturalny lub sztuczny produkt służący do nawożenia upraw.

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership