Italian to Polish glossary of wine terms and definitions

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
Specifico vigneto o anche una sua piccola parte ben precisa, in una determinata zona a particolare vocazione vinicola.Specyficzna winnica, lub jej pewna mała, konkretna częśćęśćęść, w określonym regionie i o wyjątkowym powołaniu winiarskim.
CuticolaKutikula
Ha 3 micron di spessore, è costituita per il 70% da cutina e si deposita sull'acino a partire da 3 settimane prima della fioritura sotto forma di creste che con il passare del tempo si appiattiscono e si estendono.Ma 3 mikrometry szerokości, utworzona w 70% z kutyny, osadza się na owocach winogron na 3 tygodnie przed kwitnięciem, w postaci czubków, które wraz z upływem czasu stają się płaskie i rozszerzone.
CuvéeCuvèe
Mixaggio sapiente di uve o di vini allo scopo di ottenere grandi annate e sapori coerenti nel tempo.Odpowiednie mieszanie winogron lub win w celu otrzymania wielkich roczników lub spójnych smaków.
DecantazioneDekantacja
Separazione delle fecce dei sedimenti solidi depositatisi nel contenitore del vino dalla parte liquida.Oddzielanie cieczy od mętnego osadu oraz od części stałych, które osadzają się w pojemniku z winem.
DecanterDekanter
Particolare caraffa dalla base larga e piatta e dal collo stretto e allungato, utilizzata per la decantazione del vino.Specjalna karafka o szerokiej i płaskiej podstawie oraz wąskiej i wydłużonej szyjce, używana do dekantacji wina.
DecrepitoPrzestarzałe
Vino molto vecchio, privo ormai di ogni tipicità.Wino bardzo stare, pozbawione swoich typowych cech.
DefecazioneDefekacja
Pratica volta a eliminare le fecce dal mosto.Usunięcie osadu z moszczu.
Defecazione a freddoDefekacja na zimno
Pratica svolta a eliminare le fecce dal mosto prima che abbia inizio la fermentazione alcolica, attraverso la sedimentazione spontanea a temperatura di 2-5°C.Czynność, wykonywana w celu usunięcia osadu z moszczu przed fermentacją alkoholową, poprzez spontanicze osadzanie się w temperaturze 2-5 °C.
Defecazione staticaDefekacja statyczna
Pratica utilizzata prima della fermentazione alcolica per eliminare le fecce dal mosto.Czynność, wykonywana przed fermentacją alkoholową w celu usunięcia osadu z moszczu.
DefogliarePrzerzedzać liście
Provocare la defogliazione specialmente con agenti chimici.Dokonywanie przerzedzania liści, przede wszystkim za pośrednictwem czynników chemicznych.
DegustazioneDegustacja
Esame dei caratteri organolettici di un vino per valutarne il valore commerciale.Badanie właściwości organoleptycznych wina, w celu oceny jego wartości rynkowej.
Degustazione territorialeDegustacja terytorialna
Tipo di degustazione che basandosi sulle qualità organolettiche di un vino quali il territorio, il terreno e il microclima, studia principalmente le peculiarità di vini nati in un determinato territorio o in una specifica zona di produzione vinicola.Typ degustacji, który opierając się na właściwościach organoleptycznych wina jak terytorium, teren i mikroklimat, bada głównie cechy specyficzne win, pochodzących z określonego obszaru lub z określonego regionu winiarskiego.
Degustazione varietaleDegustacja odmianowa
Valutazione tecnica e metodica della qualità del vino basata sul metodo di comparazione della percezione della natura e dell'intensità delle sensazioni e degli aromi generati da uno o diversi vitigni.Ocena techniczna i metodyczna jakości wina, opierająca się na metodzie porównywania spostrzeżeń natury, intensywności i wrażeń aromatów, produkowanych przez różne rodzaje winorośli.
DeiezioneOdsyp
(Geol.) Deposito di materiali detritici asportati o trasportati dal vento e dalle acque.(Geol.) Materiał naniesiony przez wiatr oraz wodę.
DelicatoDelikatne
Vino di corpo leggero e medio che ha un gusto ed una struttura leggera e piacevole.Wino o lekkim i średnim ciele oraz lekkim i przyjemnym smaku i budowie.
DemaschiaturaPierwsze okorowywanie dębu
Operazione mediante la quale si asporta per la prima volta la scorza a una quercia da sughero (Quercus suber).Czynność, polegająca na zdejmowaniu po raz pierwszy kory dębu, w celu pozyskania z niej korka (Quercus suber).
DensimetroAreometr
Apparecchio per misurare la densità dei fluidi (più raramente dei solidi).Przyrząd, służący do pomiaru gęstości cieczy (rzadziej ciał stałych).
DensoGęste
Sinonimo di "concentrato", indica un vino che ha aromi e sapori concentrati, invece che scialbi e diluiti.Synonim wina "skoncentrowanego", określa wino o skoncentrowanym aromacie i smaku, przeciwieństwo wina wyblakłego i rozcieńczonego.
Deposito fecciosoOsad winny
Il deposito melmoso, rossastro, che si forma sul fondo dei vasi vinari, a mano a mano che il vino si spoglia e si chiarifica.Mulisty, czerwonawy osad, który tworzy się na dnie naczyń winiarskich podczas, gdy wino stopniowo się klaruje.
DioicoDwupienny
Di pianta in cui gli organi maschili e gli organi femminili si trovano su individui diversi.O roślinach, których organy męskie i organy żeńskie, znajdują się na dwóch oddzielnych osobnikach.
DiradamentoObniżanie wydajności/Zielone zbiory
Operazione che consiste nel togliere una certa percentuale di grappoli dalle viti quando ancora gli acini sono verdi.Czynność, polegająca na usunięciu pewnej ilości kiści z winorośli, kiedy owoce są jeszcze zielone.
DiraspatriceOdszypułkowarka
Macchina destinata a separare gli acini di uva dal grappolo prima dell’azione di pigiatura.Maszyna, przeznaczona do oddzielania owoców winogron od szypułek przed tłoczeniem.
D.O.CD.O.C
Marchio di Denominazione di Origine Controllata, garantito dalla legge, applicabile a prodotti alimentari, provenienti da ben precise aree geografiche.Oznaczenie Denominazione di Origine Controllata, zagwarantowane normą prawną, przyznawane produktom żywnościowym, pochodzącym z określonych obszarów geograficznych.
D.O.C.GD.O.C.G
Sigla per Denominazione di Origine Controllata e Garantita.Skrót od Denominazione di Origine Controllata e Garantita.
DolceSłodkie
Vino che ha un sapore dolce in equilibrio con gli altri componenti sapidi.Wino o słodkim, zrównoważ onym smaku, z innymi, smacznymi składnikami.
D.O.PD.O.P
Acronimo per Denominazione di Origine Protetta.Skrót od Denominazione di Origine Protetta.
DosaggioDosage
Operazione consistente nell'aggiunta di una certa quantità di liqueur d'expédition negli champenois.Czynność, polegająca na dolaniu pewnej ilości zaprawy likierowej (liqueur d'expédition) do champenois.
DuroTwarde
Vino che contiene un alto livello di tannino e di acidi, tanto da mascherare il sapore fruttato.Wino, które posiada wysoki poziom garbników i kwasów, maskujących owocowy smak.
EbulliometroEbuliomert
Apparecchio che serve per misurare la quantità di alcol contenuta nel vino o nei liquori.Urządzenie, służące do pomiaru ilości alkoholu w winie lub w likierach.
EisweinEiswein
Categoria di vino (letteralmente "vino di ghiaccio"), regolata dalla legge tedesca sul vino.Rodzaj wina (dosłownie "wino lodowe"), którego produkcja jest regulowana niemieckim prawem o winie.
Vino fatto con uve che hanno un contenuto zuccherino molto alto, ma che non è stato concentrato attraverso gli effetti della Botrytis cinerea.Wino zrobione z winogron o bardzo wysokiej zawartości cukru, które nie zostało jednak dotknięte efektami Botrytis cinerea.

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership