Italian to Polish glossary of wine terms and definitions

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
Casse ossidasicaCasse oxydasique
Alterazione del colore del vino (prevalentemente da uve bianche) dovuta all'azione di enzimi che, in presenza di ossigeno, determinano un imbrunimento nei vini con comparsa di iridescenza in superficie.Zmiana koloru wina (przeważ nie białego) na wskutek działania enzymów, które pod wpływem tlenu powodują zmianę koloru wina na brunatny oraz to, że jego powierzchnia mieni się tęczowo.
Casse rameicaCasse cuivrique
Intorbidimento dovuto ad una riduzione dei sali di rame, che si può manifestare soprattutto durante l'estate nei vini esposti alla luce solare o tenuti in vasca, più raramente nei vini conservati in fusti di legno.Zmętnienie, powodowane zredukowaniem soli miedziowych, mogące się manifestować przede wszystkim latem w winach przechowywanych na słońcu lub w zbiornikach, rzadziej w winach przechowywanych w drewnianych beczkach.
CaudalieCaudalie
Valore di riferimento per la persistenza degli aromi gustativi che il vino lascia; un secondo di persistenza risulta uguale a una caudalie.Jednostka miary, odnosząca się do trwałości aromatu, jaki wino zostawia w ustach; jedna caudalie równa się jednej sekundzie trwałości aromatu.
CellaChłodnia
Locale specialmente attrezzato per il trattamento frigorifico dei mosti prima della fermentazione (provenienti da vendemmie calde in fase di sgrondatura, ecc.) o di un vino dal quale si vuole ottenere la precipitazione dei tartari prima dell'imbottigliamento.Specjalnie wyposażone pomieszczenie, przeznaczone do chłodzenia moszczu przed fermentacją (pochodzącego z ciepłegowinobrania, w fazie obciekania itd.) lub wina, w którym chce się uzyskać opadnięcie osadu przed zabutelkowaniem.
CellaredbyCellared by
Uno dei molti termini che appare stampato su un’etichetta di un vino americano assieme a "produced and bottled by" o "vinted and bottled by".Jeden z wielu terminów, które pojawiają się na etykiecie win amerykańskich razem z "produced and bottled by" czy "vinted and bottled by".
Significa che la cantina ha immagazzinato il vino per un certo periodo di tempo (che non viene reso noto) prima di essere imbottigliato.Oznacza, że piwnica przechowywała wino przez określony czas (co nie zostaje podane) przed jego zabutelkowaniem.
CentrifugaWirówka
Macchina che fa roteare il vino ad altissima velocità, permettendo di separare le particelle più pesanti del vino, come le sporcizie, le cellule dei lieviti morti e i residui di polpa.Maszyna, która kręci winem z dużą prędkością, pozwalając na oddzielenie części stałych takich, jak szumy, komórki obumarłych drożdży i pozostałości miąższu.
CeppoPień
Parte della pianta di vite che cresce fuori dalla terra.Nadziemna część winorośli.
CertificazioneCertyfikat
Attestato rilasciato dalla Camera di Commercio che garantisce la conformità del vino ad una predeterminata disciplina di produzione e a determinati standard qualitativi.Świadectwo wydawane przez Izbę Handlową, potwierdzające zgodność wina z odgórnie ustaloną dyscypliną produkcji oraz z określonymi standardami jakości.
ChampagneSzampan
Vino spumante prodotto nell’area geografica della Champagne che segue tutte le severe regole dell’A.C., incluso l’impiego del metodo champenoise per la seconda fermentazione.Wino musujące, wyprodukowane w regionie geograficznym Champagne, spełniające wszystkie surowe wymogi A.C., wraz z zastosowaniem metody champenoise w drugiej fermentacji.
CharmatCharmat
Metodo industriale di produzione di vini spumanti che consiste nel provocare in autoclave la seconda fermentazione responsabile della presa di spuma del vino.Metoda przemysłowa produkcji win musujących, polegająca na wywoływaniu w autoklawie fermentacji wtórnej, odpowiedzialnej prise de mousse.
ChâteauChâteau
Luogo nel quale il vino è stato fatto: il vigneto, la cantina, l'imbottigliamento e tutto il resto.Miejsce, w którym wino zostało zrobione: winnica, piwnica, butelkowanie itd.
ChiarificazioneKlarowanie
Operazione finalizzata all'eliminazione dei residui solidi sospesi nel mosto o in un vino torbido mediante chiarificazione spontanea o l'impiego di differenti procedimenti come la centrifugazione, il collaggio e la filtrazione.Czynność, mająca na celu oczyszczenie z zawiesin moszczu, lub mętnego wina, dzięki spontanicznemu klarowaniu lub zastosowaniu różnych procesów jak np. odwirowywanie, collage i filtracja.
ChiusoZamknięte
Se un vino non riesce ad esprimere il suo potenziale, forse perché è troppo giovane e non ancora sviluppato, si dice che è chiuso.Jeśli wino nie potrafi wyrazić swojego potencjału, być może dlatego, że jest zbyt młode i nie do końca rozwinięte, nazywamy je zamkniętym.
ClassificazioneKlasyfikacja
Codificazione di un vino di qualità all’interno di una regione o di una denominazione, come la famosa classificazione del Medoc del 1865, che era originalmente una lista d’acquisti consigliati presentata a Napoleone III dalla Camera di Commercio di Bordeaux.Kodyfikacja wina wysokiej jakości w określonym regionie lub denominacji, jak np. słynna klasyfikacja Medoc z 1865 roku, która była pierwotnie listą zakupów, przedstawioną Napoleonowi III przez Izbę Handlową z Bordeaux.
Oggi l’importanza di una classificazione ufficiale è stata rimpiazzata, in molti casi, dalle opinioni e dalle recensioni dei critici e dei giornalisti del vino.Dziś, znaczenieoficjalnej klasyfikacji, w wielu przypadkach zastąpione zostało opiniami i recenzjami krytyków i dziennikarzy winiarskich.
ClosClos
Parola francese per vigneto circondato da mura.Francuskie słowo, oznaczające winnicę otoczoną murem.
ColaturaObsypywanie
Caduta dei fiori prima che siano fecondati o prima che alleghino, per incompleta fecondazione.Opadanie kwiatów przed zapyleniem lub przed zawiązaniem z powodu niekompletnego zapylenia.
Colla di pesceKlej rybi/Karuk
Vescica natatoria pulita e disseccata di pesci cartilaginei, utilizzata per la chiarificazione dei vini.Oczyszczony i wysuszony pęcherz pławny ryb chrzęstoszkieletowych, używany do klarowania wina.
CollaggioKlarowanie
Chiarificazione del vino per mezzo di colla di pesce, gelatina e simili.Klarowanie wina za pomocą kleju rybiego, żelatyny i tym podobnych.
ColmaturaUzupełnianie
Processo che consiste nel colmare col vino i vuoti che si generano sulla sommità delle botti o dei tini.Czynność, polegająca na dolewaniu wina do beczki lub kadzi, w celu ich uzupełnienia poziomu.
ColoreKolor
Colorazione di natura e intensità variabili secondo il tipo di vinificazione, l'evoluzione l'età, ecc. dei vini, dovuta alle antocianine e ai composti fenolici contenuti nei vini rossi, ai flavoni ed ai composti fenolici nei vini bianchi.Barwa wina, o naturze i intensywności zmiennych w zależności od typu winifikacji, rozwoju, wieku itd. wina, powodowana przez antocyjany i związki fenolowe w czerwonych winach oraz przez flawony i związki fenolowe w winach białych.
ConcimazioneNawożenie
Oggi assume molta più importanza rispetto a qualche anno fa, visto che le esigenze del mercato sempre più incentrato sul prodotto di qualità, determinano una maggiore attenzione per tutte le operazioni colturali della vite che mirino ad ottenere un livello qualitativo delle uve sempre più alto e facilitare al massimo il lavoro in cantina, si sa, infatti, che con uva sana e matura metà del lavoro è fatto, deve essere trasformata in vino seguendo poche basilari regole.Odgrywa dziś ważniejszą rolę, niż parę lat temu, ponieważ wymogi rynku, coraz bardziej skoncentrowanego na jakości produktów, sprawiają, że coraz większa uwaga poświęcana jest uprawie winorośli, w celu uzyskania coraz wyższej jakości winogron oraz maksymalnego ułatwienia pracy w piwnicach. Zdrowy winogron to oszczę dność ść połowy wysiłku, wystarczy przestrzegać kilku podstawowych reguł, aby przekształcić go w wino.
CongelazioneKriokoncentracja
Tecnica di concentrazione di mosti o vini per aumentare la gradazione alcolica.Technika zagęszczania moszczu lub wina, mająca na celu zwiększenie zawartości procentowej alkoholu.
CordoneSznur Royat/Cięcie typu Royat
Forma di allevamento di una pianta fruttifera, che consiste del solo fusto rivestito esclusivamente di rami a frutto, con decorso orizzontale, obliquo o verticale.Sposób uprawy rośliny owocowej, polegający na zachowaniu samej łodygi, zaopatrzonej wyłącznie w gałęzie owocowe, rosnące równolegle, skośnie lub prostopadle.
CorpoCiało wina
L'insieme degli elementi che compongono un vino, tolti l'alcol e l'acqua.Suma elementów, które tworzą wino, poza alkoholem i wodą.
Nella degustazione determina ed evidenzia la ricchezza e la sostanza di un vino.Podczas degustacji determinuje i podkreśla bogactwo oraz istotę wina.
CorposoWino z ciałem
Vino ricco di alcol e estratto secco dove sapore e colore sono strutturalmente in armonia tra loro.Wino bogate w alkohol oraz suchy wyciąg, w którym smak i zapach są harmonijnie połączone.
CorrezioneKorekta/Korekcja
Operazioni consistenti nella correzione qualitativa dei mosti come l'aggiunta di zuccheri (zuccheraggio), acidificazione o disacidificazione, aggiunta di tannino.Czynności, polegające na poprawieniu jakości moszczu np. przez dosłodzenie go, zakwaszenie, odkwaszenie, dodanie tanin.
CortoKrótkie
Vino poco persistente in bocca.Wino, którego smak krótko utrzymuje się w ustach.
CriomacerazioneKriomaceracja
Tecnica di macerazione che consiste nel raffreddare il mosto, ottenuto tramite pigia-diraspatura, a 5-8 °C per 10-24 ore.Technika maceracji, polegająca na ochładzaniu moszczu, uzyskanego z tłoczenia i odszypułkowania, w temp. 5-8 °C przez 10-24 h.
CruCru

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership