Italian to Polish glossary of wine terms and definitions

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
Botrytis cinereaBotrytis cinerea
Muffa parassita responsabile, secondo il clima e i vitigni, della muffa nobile (che favorisce la concentrazione degli zuccheri indispensabili all'elaborazione dei vini muffati) o del marciume grigio (alterazione delle uve che può provocare la perdita del raccolto).Pleśń pasożytnicza, odpowiedzialna, w zależności od klimatu i od szczepu, za pleśń szlachetną (która sprzyja koncentracji cukrów, niezbędnych do wytwarzania win botrytyzowanych), lub za szarą pleśń (zmiany winogron, które mogą powodować utratę zbiorów).
BotteBeczka
Recipiente in legno di forma bombata, costituito da un insieme di doghe trattenute in sito da cerchi di metallo, destinato a contenere liquidi, specialmente vino.Drewniany pojemnik w kształcie walca, wykonany z klepek, ściśniętych metalowymi obręczami, przeznaczony do przechowywania cieczy, szczególnie wina.
BottigliaButelka
Recipiente di vetro, a collo stretto, atto a contenere dei liquidi, specialmente il vino, di forma e capacità variabili secondo le regioni (es. bottiglia bordolese, borgognona ecc.)Szklany pojemnik z wąską szyjką, służ ący do przechowywania płynów, przede wszystkim wina. Kształt i pojemność ść mogą się zmieniać w zależności od regionów (np. butelki bordoskie, burgundki itp.)
BouquetBukiet
Insieme di profumi acquisiti con la maturazione e l'invecchiamento, tipico dei vini conservati a contatto con l'aria.Suma aromatów nabytych podczas dojrzewania i starzenia, typowa dla win, które podczas przechowywania mają kontakt z powietrzem.
BràncheDolne gałęzie winorośli
Rami della vite inseriti nella parte bassa del fusto, il ceppo.Gałęzie winorośli, usytuowane w dolnej części łodygi, pień.
BrentaBrenta
Specie di bigoncia, che si porta spalleggiata per mezzo di cinghie.Rodzaj kadzi, którą nosi się na plecach za pomocą pasów.
Viene utilizzata nell'Italia settentrionale specialmente durante la vendemmia, per il trasporto dell'uva dai campi alla cantina.Używana w północnych Włoszech, przede wszystkim podczas winobrania, w celu przenoszenia winogron z pól do piwnicy.
BrillanteBłyszczące
Si dice del vino limpidissimo con trasparenza quasi cristallina.Mówi się o wine bardzo klarownym, o niemalż e kryształowej przezroczystoś ci.
BrixSkala Brixa
Sistema usato negli Stati Uniti per misurare lo zucchero contenuto nelle uve e nel vino.System, używany w USA do pomiaru cukru, zawartego w winogronach i w winie.
BruciatoSpalony/Przypalony
Vengono definiti con questo termine i vini che hanno un eccessivo aroma di sbruciacchiato, di fumo o di tostato.Określa się tym terminem wina, o nadmiernym aromacie czegoś przypalonego, prażonego lub dymu.
È un difetto che si incontra soprattutto nei vini che sono stati esposti al caldo ed all'ossigeno a causa di un immagazzinaggio sbagliato.Wada, spotykana przede wszystkim w winach, przebywających w cieple lub w kontakcie z tlenem, z powodu niewłaściwego przechowywania.
BrunoBrunatne
Colore di un vino maturo che può anche essere deperito.Barwa wina dojrzałego, które może być również zepsute.
Può indicare che il vino ha raggiunto il suo punto massimo.Może oznaczać, że wino osiągnęło swój punkt maksymalny.
Cattivo segno per i vini rossi giovani e per tutti i vini bianchi, dal momentoche indica che il vino può aver sofferto una sovraesposizione all'ossigeno, uno sbaglio nel processo di vinificazione o un prematuro invecchiamento dovuto al fungo Botyris cinerea.Zły znak w przypadku młodych win czerwonych oraz wszystkich win białych, ponieważ wskazuje na możliwe nadmierne utlenienie, błędy w procesie winifikacji lub przedwczesne zestarzenie się wina, spowodowane przez grzyb Botyris cinerea.
BrutKlasycznie wytrawne
Parola francese che significa "puro", usata per definire un vino spumante o uno Champagne che ha un sapore secco.Francuski termin, który znaczy "czysty" i używany jest do określania win musujących lub szampana o suchym smaku.
BucciaSkórka
Rivestimento esterno protettivo di frutti, tuberi e simili.Zewnętrzna powłoka ochronna owoców, bulw i podobnych.
Contiene sostanze coloranti, responsabili della distinzione in uva bianca e nera.Zawiera substancje koloryzujące, odpowiedzialne za różnice między winogronami czarnymi i białymi.
CacciagioneDziczyzna
Odore animale tipico dei vini rossi, più o meno evoluti, che ricorda gli effluvi della carne di selvaggina.Aromat zwierzęcy, typowy dla win czerwonych, mniej lub bardziej rozwiniętych, przypominający zapach mięsa zwierząt łownych.
CaldoCiepłe
Si dice di un vino che crea in bocca o nella gola una leggera sensazione di bruciore.Mówi się o winie, które powoduje w ustach i w gardle lekkie uczucie pieczenia.
Calice di degustazione ISOKieliszek do degustacji ISO
Bicchiere tecnico usato da enologi ed enotecnici soprattutto per mettere in risalto i difetti del vino.Kieliszek techniczny, używany przez enologów oraz enotechników, przede wszystkim w celu podkreślenia wad wina.
CaliptraCzepek
Struttura a forma di cuffia, costituita da 5 petali tra loro riuniti nella parte superiore del fiore di vite.Struktura w formie czepka, utworzona z 5 płatków, połączonych ze sobą w górnej częśęści kwiatu winorośli.
Cantina socialeSpółdzielnia winiarska
Società cooperativa che assicura la raccolta e la vinificazione in comune delle uve prodotte dai soci, la vendita del vino prodotto, l'assistenza ai soci volta a migliorare la condizione dei vigneti e ad affinare la produzione.Spółka, zapewniająca zbiory, wspólne przetwarzanie winogron, wyhodowanych przez wspólników, sprzedaż wina, dbałość o optymalne warunki, panujące w winnicach, a także o udoskonalenie produkcji.
CappelloCzapa/Kożuch
Massa schiumosa costituita da residui solidi (grume, sostanze peptiche e mucillaginose, raspi ecc.) che l'ebollizione dei mosti di uve rosse fa salire sulla superficie dei tini durante la fermentazione.Masa piany, utworzona z pozostałości części stałych (grudki, substancje peptydowe i klejowate, oberwane kiście itd.) która pojawia się na powierzchni kadzi pod wpływem wrzenia moszczu z czerwonych winogron, podczas fermentacji.
CapsulaKapturek
Strumento a forma di calotta o di cappellotto, di metallo o plastica, adoperato per la chiusura di bottiglie o per ricoprire il collo delle medesime dopo la tappatura.Narzędzie w kształcie czaszy lub kapelusika, z metalu lub plastiku, używane do zamykania butelek lub do osłony szyjek butelek po zakorkowaniu.
CaraffaKarafka
Recipiente per liquidi di vetro, terracotta o altro materiale, panciuto, a bocca larga.Pojemnik ze szkła, terakoty lub innego tworzywa, pękaty, o szerokim ujściu.
Destinato a ossigenare il vino per favorirne il rilascio degli aromi tipici.Przeznaczony do napowietrzania wina, sprzyja oddawaniu przezwino jego typowych aromatów.
Caramello/CaramellatoKarmel/Karmelowe
Vino che ha un manifesto aroma di caramello, di caramella morbidae/o di zucchero bruciato.Wino, które ma wyraźny aromat karmelu, miękkiego cukierka i/lub przypalonego cukru.
Termine normalmente applicato ai vini bianchi, in particolare agli Chardonnay, fermentati in barrique ed invecchiati in rovere nuovo molto tostato.Termin zwykle odnoszący się do win białych, głównie Chardonnay, sfermentowanych w barrique, których starzenie odbyło się w dębowych, mocno wypalanych beczkach.
CarattereCharakter
Caratteri organolettici: proprietà di un vino riferite ai suoi componenti originali e non, percepibili durante la degustazione, stimolanti a livello sensoriale (vista, odorato, gusto).Charakter organoleptyczny: cechy wina, odnoszące się do jego składników oryginalnych lub nie, dostrzegane podczas degustacji, pobudzające zmysły (wzroku, powonienia, smaku).
CarezzevolePrzyjemne
Vino che in bocca dia una sensazione morbida e vellutata.Wino, które w ustach daje uczucie aksamitnej miękkości.
CarnosoMięsiste
Vino che ha un sacco di gusti fruttati concentrati.Wino, które posiada wiele skoncentrowanych smaków owocowych.
Ricco, supermaturo, grande, armonioso, morbido e di corpo pieno.Bogate, bardzo dojrzałe, wielkie, harmonijne, miękkie i z pełnym ciałem.
CaseinaKazeina
Sostanza proteica contenuta nel latte, utilizzata per il collaggio dei vini, specialmente bianchi, che facilita l'eliminazione del ferro ed è utile per il trattamento preventivo o curativo della maderizzazione (che attenua il colore e il gusto).Substancja proteinowa, zawarta w mleku, używana do klarowania wina, szczególnie białego, ułatwiająca usuwanie żelaza i przydatna do kuracji zapobiegawczej lub leczniczej maderyzacji (która łagodzi kolor i smak).
CasseCasse
Intorbidimento e alterazione del vino dovuti a modificazioni delle sostanze coloranti per fenomeni di natura fisico-chimica o enzimatica.Zmętnienie i zmiany w winie, spowodowane przemianą substancji koloryzujących poprzez fenomeny o naturze fizyczno -chemicznej i enzymatycznej.

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership