Italian to Polish glossary of wine terms and definitions

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
AgriottaŁutówka
Ciliegia selvatica, a polpa molle, acidula (detta anche visciolona).Dzika czereśnia, o miękkim miąższu, kwaskowata (po włosku zwana również visciolona).
AgroKwaśny
Sapore spiacevole, abbastanza complesso, collegato ad un'acidità eccessiva, sapore che ricorda i frutti acerbi ed il limone.Nieprzyjemny smak, dość ść złoż ony, połączony z nadmiarem kwasowości. Przypomina kwaśne owoce i cytrynę.
Vino con un livello di acidità troppo alta.Wino, o zbyt wysokim poziomie kwasowości.
AgrodolceKwaśno-słodki
Alterazione batterica dei vini nei quali la fermentazione alcolica si è interrotta lasciando nel vino tracce di zuccheri, che si possono trasformare in mannite, acido lattico e acido acetico, conferendo al vino uno sgradevole sapore agrodolce.Zmiany bakteryjne w winie, którego fermentacja alkoholowa została przerwana, pozostawiając w wine śladowe ilości cukrów, które mogą przemienić się w mannitol, kwas mlekowy i kwas octowy, nadając winu nieprzyjemny, kwaśno-słodki smak.
Alcol etilicoAlkohol etylowy
Liquido incolore, trasparente, mobile, volatile, di odore caratteristico gradevole, di sapore bruciante.Bezbarwna, przezroczysta, nośna, lotna ciecz o charakterystycznym, przyjemnym zapachu oraz piekącym smaku.
Tra gli alcoli prodotti dalla fermentazione (etanolo, glicerolo, butilenglicole, inositolo, sorbitolo), l'etanolo o meglio alcol etilico è senz'altro il più importante.Wśród alkoholi, wytwarzanych podczas fermentacji (etanol, glicerol, glikol butylenowy, inozytol, sorbitol) etanol, inaczej alkohol etylowy, jest bez wątpienia najważniejszy.
La sua quantità, che può variare a seconda della gradazione, influenza notevolmente tutto il complesso dei caratteri organolettici.Jego ilość, która może ulegać zmianie w zależności od zawartości procentowej alkoholu, ma znaczny wpływ na sumę właściwości organoleptycznych.
Alcol metilicoAlkohol metylowy
Liquido incolore dall'odore pungente, molto volatile, estremamente infiammabile e tossico.Bezbarwna ciecz o ostrym zapachu, bardzo lotna, niezwykle łatwopalna i toksyczna.
Deriva dalle pectine della buccia per opera degli enzimi pectolitici durante la macerazione delle uve ed è una sostanza molto tossica, pertanto il suo contenuto deve essere per legge inferiore a 0,25% nei vini rossi e a 0,20% in quelli bianchi.Pochodzi z pektyn skórki dzięki działaniu enzymów pektolitycznych podczas maceracji winogron. Substancja bardzo toksyczna, dlatego jej zawartość musi być zgodnie z normą prawną mniejsza niż: 0,25% w winach czerwonych i 0,20% w winach białych.
Il più semplice degli alcoli.Najprostszy z alkoholi.
AlcolicitàZawartość alkoholu
Percentuale di alcol etilico presente in un liquido.Zawartość procentowa alkoholu etylowego w cieczy.
Dipende dai diversi alcoli presenti nel vino - etilico (sicuramente il più abbondante), metilico, propilico, butilico, amilico, isoamilico, isopropilico- formati durante la fermentazione alcolica.Zależy od różnych alkoholi, obecnych w winie- etylowego (z pewnością jest go najwięcej), metylowego, propylowego, butylowego, amylowego, izoamylowego, izopropylowego, które powstają podczas fermentacji alkoholowej.
Questi conferiscono al vino un sapore dolciastro accompagnato da una sensazione di calore leggermente caustica.Nadają one winu słodkawego smaku, połączonego z uczuciem lekko gryzącego ciepła.
AlcometroAlkoholomierz
Strumento che misura la quantità di alcol etilico presente nei distillati.Przyrząd, służący do pomiaru zawartości alkoholu etylowego w destylatach.
AlcoolatoAlkoholat
Preparato ottenuto dalla distillazione dell'alcol su sostanze aromatiche.Preparat, otrzymany z destylacji alkoholu wraz z substancjami aromatycznymi.
AligotéAligoté
Vitigno francese a bacca bianca, largamente coltivato in Borgogna.Francuska odmiana winoroś li o białych jagodach, rozpowszechniona w Burgundii.
Usato per fare un vino bianco secco, con un gradevole gusto di limone, destinato usualmente ad essere consumato giovane.Używana do produkcji białego wina wytrawnego o przyjemnym smaku cytryny, przeznaczonego zwykle do spożywania jako wino młode.
AllappanteCierpki
Sensazione di forte astringenza che si avverte sulla lingua e sulle gengive quando si mangia, per esempio, della frutta acerba.Uczucie silnego ściągania na języku i dziąsłach, doś wiadczane np. podczas jedzenia kwaśnych owoców.
AlterazioneZmiany właściwości wina
Modifica di alcune qualità del vino causata da malattie oppure difetti che provocano il deterioramento degli aspetti organolettici.Zmiany niektórych właś ciwioś ci wina, wywołane chorobami lub wadami, na wskutek których pogarszają się właś ciwoś ci organoleptyczne.
AlzavinoPróbnik do wina
Strumento enologico in vetro o plastica, utilizzato per prelevare campioni di vino dalle botti sprovviste di rubinetti per l’assaggio.Przyrząd enologiczny ze szkła lub z plastiku, używany do pobierania próbek wina do degustacji, z beczek, pozbawionych kraniku.
AmaroGorycz
Malattia che consiste nella trasformazione dei batteri lattici da parte della glicerina (alcol) in acroleina (aldeide), successivamente unendosi ai polifenoli arricchisce il vino di sostanze resinose molto amare.Choroba, która polega na przemianie bakterii mlekowych przez glicerynę (alkohol) w akroleinę (aldehyd), która następnie w połączeniu z polifenolami wzbogaca wino w bardzo gorzkie substancje żywiczne.
AmbientareSzambrowanie/Ogrzewanie wina
Mettere il vino in condizione tale da raggiungere la giusta temperatura di servizio, per poter esprimere al meglio la sua fragranza.Pozostawienie wina w warunkach, umożliwiających mu uzyskanie odpowiedniej temperatury serwowania, aby mogło w jak najlepszy sposób wyrazić swój zapach.
AmmostamentoTłoczenie
Operazione con cui si separa il mosto dalle parti solide del grappolo d'uva.Proces, polegający na oddzielaniu moszczu od części stałych winogron.
AnisoloAnizol
Composto organico, etere metilico del fenolo, liquido di odore gradevole, usato come solvente e come materia prima per sostanze odorose; i suoi derivati sono usati in medicina, nell'industria dei coloranti, e uno, il trinitroanisolo, come potente esplosivo.Związek organiczny, eter metylowy, ciecz o przyjemnym zapachu, używana jako rozpuszczalnik i jako surowiec do substancji zapachowych. Jego pochodne wykorzystywane są w medycynie, w przemysłowej produkcji kolorantów. Natomiast jeden z nich, 3-nitroanizol, jako mocny materiał wybuchowy.
AnnataRocznik
Anno in cui le uve sono state vendemmiate e trasformate in vino (non l'anno in cui il vino è stato imbottigliato, cosa che può essere avvenuta molti anni dopo).Rok, w którym winogrona zostały zebrane i przemienione w wino (nie rok, w którym wino zostało zabutelkowane, co może nastąpić wiele lat później).
Anche un sinonimo per il clima ed i suoi effetti sulle uve in ogni momento dell'anno di coltivazione, che culmina nella vendemmia.Również synonim klimatu oraz jego wpływu na winogorna w różnych momentach uprawy, zwieńczonej winobraniem.
AntibattericoAntybakteryjny
Sostanza che uccide i batteri o impedisce il loro sviluppo.Substancja, która zabija bakterie lub zapobiega ich rozwojowi.
AntocianinaAntocyjan
Pigmento di origine fenolica, contenuto nei vegetali, specialmente nelle uve nere e nel vino da esse prodotto (da 200 a 500 g/l), il cui potere colorante diminuisce con l’invecchiamento.Pigment pochodzenia fenolowego, zawarty w roślinach, przede wszystkim w czarnych winogronach oraz w wyprodukowanym z nich winie (od 200 do 500g/l), którego barwnik zanika wraz ze starzeniem.
A.O.CA.O.C
Acronimo per Appellation d'Origine Contrôlée.Akronim od Appellation d'Origine Contrôlée.
ApiculatiDrożdże spiczaste
Lieviti la cui moltiplicazione avviene sempre per formazione di gemme alle estremità delle cellule; gli anelli cicatriziali, che rimangono dopo il distacco delle gemme, provocano l’appuntimento ed il progressivo allungamento degli apici delle cellule le quali assumono la caratteristica forma "apiculata".Drożdże, których rozmnażanie zachodzi zawsze poprzez tworzenie się pączków na końcach komórek; pierścienie bliznowate, które zostają po oddzieleniu się pączków, prowokują zaostrzenie i stopniowe wydłużanie się końców komórek, które przyjmują charakterystyczną, "spiczastą" formę.
ApireniaBezpestkowość
La mancata formazione di semi in un frutto sviluppato nel resto normalmente.Brak pestek w owocach, rozwiniętych poza tym normalnie.
AppassimentoPodsuszanie gron
Distribuzione dei grappoli in cassette piccole e monostrato, mantenute ad ambiente naturale per alcuni mesi, al fine di portare una disidratazione degli acini e un conseguente aumento del grado zuccherino del futuro mosto.Umieszczenie pojedynczych warstw kiści w małych skrzynkach i przechowywanie ich w naturalnym środowisku przez kilka miesięcy, w celu odwodnienia owoców i następnie uzyskania większej zawartości cukru w przyszłym moszczu.
ArchettiŁzy/Nóżki
Formazione, sulle pareti del bicchiere contenente vino, di cerchi, liquidi trasparenti e lacrimanti verso il basso, indice di ricchezza in alcol e glicerina.Powstawanie na ściankach kieliszka z winem, okrągłych, wilgotnych, przezroczystych śladów, schodzących wzdłuż ścianek, wskazujących na bogatą zawartość alkoholu i gliceryny.
ArmoniosoHarmonijne
Vino che ha tutti gli elementi gustativi in perfetto rapporto fra di loro.Wino, którego wszystkie elementy smakowe są względem siebie w idealnej równowadze.
ArneisArneis

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership