Italian to Polish glossary of wine terms and definitions

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
Operazione del combinare uve di qualità differenti per produrre vino da tavola.Czynność, polegająca na łączeniu winogron różnej jakości, w celu wyprodukowania win stołowych.
VegetaleRoślinne
Vino che ha sapore o aroma di erbe, come aneto, timo e menta.Wino o smaku lub aromacie ziół takich, jak koper ogrodowy, tymianek i mięta.
VellutatoAksamitne
Vino scarsamente acido con un elevato contenuto di glicerina che ne accentua la morbidezza.Wino niezbyt kwaśne, o znaczącej zawartości gliceryny, która podkreśla jego miękkość.
VendemmiaWinobranie
Operazione di raccolta, eseguita manualmente o meccanicamente al momento della maturazione delle uve.Zbiory, dokonywane ręcznie lub mechanicznie, kiedy winogrona osiągają dojrzałość .
VerdeZielone
Vino giovane, eccessivamente acido o erbaceo, fatto con uve acerbe, aspro e privo di fruttato oppure vino che ha un colore verdognolo dovuto alla sua giovinezza.Wino młode, zbyt kwaśne lub zbyt ziołowe, zrobione z niedojrzałych winogron, cierpkie i pozbawione owocowego smaku, lub wino o zielonkawym kolorze, wynikającym z jego młodości.
VignaWinnica
Terreno coltivato a viti.Obszar, na którym uprawia się winorośle.
VignetoWinnica
Superficie piuttosto estesa di territorio piantato a vite.Rozległa powierzchnia terenu, na którym uprawia się winorośle.
VinacciaWytłoczyny
Residuo della pigiatura dell'uva, costituito da graspi, bucce, semi e piccole quantità di mosto fermentato.Pozostałość po tłoczeniu winogron, składająca się z oberwanych kiści, skórek, pestek i niewielkiej ilości sfermentowanego moszczu.
VinaccioloPestka z winogron
Seme della vite, ha forma piriforme e presenta una parte arrotondata e una appuntita che corrisponde alla base del seme.Ziarnko winogron o gruszkowatym kształcie, o jednej ścianie zaokrąglonej, natomiast drugiej spiczastej, stanowiącej podstawę ziarnka.
VinificazioneWinifikacja
Complesso di operazioni con le quali si ricava il vino dall’uva.Suma procesów, mających na celu wytworzenie wina z winogron.
Vinificazione a caldoWinifikacja na ciepło
Sistema continuo che permette una produzione rapida e può essere utilizzato anche per uve immature o ammuffite, trattate direttamente o dopo la pigiatura/sgrondatura.System ciągły, zapewniający szybką produkcję, który może być wykorzystywany również w przypadku winogron niedojrzałych lub pokrytych pleśnią, obrabianych podczas lub po tłoczeniu/odsączeniu.
Vinificazione con macerazione carbonicaWinifikacja z maceracją węglową
Tecnica di vinificazione per produrre vini novelli.Technika, wykorzystywana do produkcji win świeżych.
Vinificazione in biancoWinifikacja win białych
Sistema di vinificazione di vini bianchi o spumanti in assenza di vinacce (di uve bianche o nere).System winifikacji win białych lub musujących, po odseparowaniu wytłoczyn (winogron białych lub czarnych).
Vinificazione in rosatoWinifikacja win różowych
Sistema di vinificazione di uve scure che lascia le vinacce in macerazione per un periodo molto breve.System winifikacji winogron ciemnych, polegający na pozostawieniu wytłoczyn w maceracji na bardzo krótki czas.
Vinificazione in rossoWinifikacja win czerwonych
Vinificazione in cui macerazione e fermentazione avvengono in contemporanea e l'estrazione degli elementi utili è ottenuta dalla durata della macerazione e dall'aumento progressivo della gradazione alcolica e della temperatura dovuta anche alla fermentazione.Winifikacja, w której maceracja i fermentacja zachodzą jednocześnie i potrzebne elementy otrzymuje się dzięki odpowiedniej długości maceracji oraz stopniowemu zwiększaniu zawartości procentowej alkoholu i temperatury, wynikającej również z fermentacji.
VinoWino
Prodotto della fermentazione alcolica, totale o parziale, di uva fresca ammostata o di mosti d'uva, la cui gradazione alcolimetrica acquisita non può essere inferiore al 10%, salvo eccezioni, pronto al consumo e bevibile, elaborato a norma di legge.Produkt całkowitej lub częściowej fermentacji alkoholowej wytłoczonych, świeżych winogron, lub moszczu, który osiąga zawartość procentową alkoholu, nie mogącą, poza wyjątkami, przekraczać 10%, gotowy do spożycia, przygotowany zgodnie z przepisami prawnymi.
Vino di prima torchiaturaWino z pierwszego tłoczenia
Prodotto della prima delle tre pressature previste durante la fase di svinatura.Produkt pierwszego tłoczenia, z trzech przewidzianych w procesie wyciskania wina z wytłoczyn.
Vino fioreSamociek
Liquido ottenuto dalla svinatura (procedimento esistente solo nella vinificazione in rosso).Ciecz, otrzymana dzięki wyciskaniu (proces, istniejący wyłącznie w produkcji win czerwonych).
VinosoWinne
Vino giovane il cui profumo ricorda quello del mosto in fermentazione.Młode wino, którego zapach przypomina zapach fermentującego moszczu.
ViteWinorośl
Pianta della famiglia delle Vitaceae che, seguita dall'aggettivo "europea", indica la Vitis vinifera, ovvero la pianta da cui si ottiene l'uva da vino.Roślina z rodziny winoroślowatych. W połączeniu z terminem "europejska" oznacza Vitis vinifera, czyli roślinę, z której otrzymuje się wino.
ViticcioWąs
Organo prensile del germoglio di vite in grado di avvolgere i sostegni.Organ chwytny pędu winorośli, zdolny do oplatania podpór.
ViticoltoreHodowca winorośli/Winogrodnik/Winogradnik
Coltivatore della vite con riferimento a una coltura effettuata razionalmente e secondo precise norme.Ten, kto uprawia winorośle. W odniesieniu do uprawy, odbywającej się w sposób planowany i zgodnie z określonymi normami.
ViticolturaWinogrodnictwo
Ramo delle scienze dell'agricoltura che si occupa della coltivazione della vite.Dział nauk rolniczych, zajmujący się uprawą winorośli.
VitignoOdmiana winorośli/Szczep
Pianta della vite e ogni varietà di vite che produce un determinato tipo di uva.Roślina winorośli oraz różne gatunki winorośli, które rodzą określone rodzaje winogron.
Vitis viniferaVitis vinifera
Specie di vite europea con la quale vengono fatti quasi tutti i vini.Gatunek winorośli europejskiej, wykorzystywany do produkcji większości win.
VivaceŻywe
Si dice di vino fresco, leggermente frizzante, dall'intensità e dalla tonalità del colore spiccati e dal gusto leggermente acidulo.Mówi się o winie świeżym, lekko musującym o wyraźnej intensywności i barwie oraz o lekko kwaskowatym smaku.
ZibettoCybeta
Identifica un aroma animale simile a quello del muschio.Utożsamia aromat zwierzęcy, podobny do zapachu mchu.
ZigenaKraśnik
Genere di insetti lepidotteri la cui larva è dannosa alle foglie e ai germogli di varie piante, soprattutto di quelli della vite.Rodzaj insektów motylowatych, których larwa jest szkodliwa dla liści i pędów różnych roślin, przede wszystkim winorośli.
Zimasi alcolicaZymaza alkoholowa
Complesso di enzimi che agiscono come catalizzatori nel processo della fermentazione alcolica.Kompleks enzymów, które reagują jak katalizatory w procesie fermentacji alkoholowej.

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership