Italian to Polish glossary of wine terms and definitions

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
AbbigliaggioDekorowanie
Insieme degli ornamenti con cui viene decorata la bottiglia: etichetta, controetichetta, fascetta, lunetta, capsula, ecc. (in francese habillage).Dekoracje, za pomocą których ozdabia się butelkę: etykieta, kontretykieta, tasiemka, etykietka z rocznikiem, kapturek itd. (po francusku habillage).
AbbinamentoDobór wina
Accostamento fatto allo scopo di sposare le varie pietanze al vino che meglio si addice loro.Zestawienie, mające na celu połączenie różnych potraw z najlepiej pasującym do nich winem.
AcaroRoztocz
Aracnide con corpo piccolo e tondeggiante, costituito da un unico segmento, ne esistono molte specie parassite di animali e piante.Pajęczak o małym, zaokrąglonym ciele, zbudowanym z jednego segmentu.
Si trovano solitamente nella pagina inferiore della foglia.Znajdują się głównie na spodniej stronie liścia.
La puntura del ragnetto provoca macchie bianche o gialle ben visibili.Żerujący pajęczak pozostawia białe lub żółte, dobrze widoczne plamy.
In pochi anni la pianta deperisce e può anche morire.W ciągu niewielu lat roślina niszczeje i może nawet umrzeć.
ACAC
Sigla per Appellation Contrôlée, una versione abbreviata di Appellation d'Origine Contrôlée.Skrót od Appellation Contrôlée, wersja skrócona terminu Appellation d'Origine Contrôlée.
Spesso usato per distinguere fra vini di alta qualità come i Grand Crus di Borgogna ed i semplici vins de table e vins de pays.Często używany w celu odróżnienia win wysokiej jakości jak np. burgundzkie grand cru od zwykłych vins de table i vins de pays.
AcerbitàCierpkość
Carattere acido di un vino, segno di difetto se molto sostenuto o accentuato per astringenza nei vini fini, o caratteristico di alcuni vini giovani (che scompare con l'invecchiamento).Kwaśny charakter wina, oznaka wady win delikatnych, jeśli jest bardzo mocny lub wyraźnie ściągający, lub też charakterystyczny dla niektórych win młodych (zanika podczas starzenia wina).
AcetoOcet
Prodotto della fermentazione di alcuni liquidi a bassa gradazione alcolica, come vino, vinello, birra, per l’azione di batteri aerobi del genere acetobatterio.Produkt fermentacji niektórych cieczy o niskiej zawartości alkoholu np. wina, piquette (wino z wytłoczonych winogron) czy piwa, zachodzącej w wyniku działania tlenowców z rodzaju bakterii octowych.
AciditàKwasowość
Causata dagli acidi liberi naturali contenuti nel vino, conferisce freschezza.Powodowana naturalnymi, wolnymi kwasami, zawartymi w winie. Nadaje mu świeżości.
Se eccessiva, il vino è aggressivo e acerbo; se carente, è piatto.Jeśli jest zbyt wysoka, wino jest agresywne i cierpkie, jeśli zbyt niska, jest ono płaskie.
AcidoKwas/Kwaśne
Sostanza di sapore acre, contenuta naturalmente (acidi organici) nell'uva e quindi nel mosto e nei vini o prodotta per successive trasformazioni.Substancja o ostrym smaku, naturalnie zawarta w winogronach (kwasy organiczne), czyli także w moszczu i w winie, lub wytworzona na wskutek późniejszych zmian.
Nel vino sono contenuti numerosi acidi di natura sia organica che inorganica.Wino zawiera liczne kwasy o naturze organicznej lub nieorganicznej.
La loro presenza in combinazione con altri elementi è determinante per la formazione del sapore, del colore e dell’aroma di un vino.Ich obecność w połączeniu z innymi elementami decyduje o smaku, kolorze i aromacie wina.
Un vino descritto come acido è tipicamente un vino non equilibratopoiché il livello di acidità è troppo alto.Wino określane jako kwaśne to typowe wino niezrównoważone, ponieważ poziom kwasowości jest zbyt wysoki.
Acido aceticoKwas octowy
Sostanza presente in piccola quantità nella maggior parte dei vini, viene anche chiamata acidità volatile.Substancja, obecna w niewielkich ilościach w większości win, zwana również kwasowością lotną.
Acido latticoKwas mlekowy
Acido che deriva normalmente dalla fermentazione dell'acido malico attaccato dai batteri lattici.Kwas, pochodzący zwykle z fermentacji kwasu jabłkowo-mlekowego, zaatakowanego przez bakterie mlekowe.
Acido malicoKwas jabłkowy
Acido responsabile delle sensazioni di acidulo e di aspro, presente nell'acino e successivamente nei vini bianchi.Kwas, odpowiedzialny za kwaskowatość i cierpkość, obecny w owocach winogron i później w winach białych.
Acido succinicoKwas bursztynowy
Acido organico del vino, prodotto secondario della fermentazione alcolica.Winny kwas organiczny, uboczny produkt fermentacji alkoholowej.
Acido tartaricoKwas winny
Predominante nelle regioni vinicole più calde.Dominujący w winogronach z najcieplejszych regionów winiarskich.
Diversamente dall’acido malico, il livello di acido tartarico non diminuisce quando le uve maturano.W odróżnieniu od kwasu jabłkowego, poziom kwasu winnego nie zmniejsza się wraz z dojrzewaniem winogron.
In certe zone vinicole dove il livello di acidità dell’uva è normalmente basso, l’acido tartarico può essere aggiunto al vino per migliorare il suo equilibrio acido.W niektórych regionach winiarskich, gdzie poziom kwasowości winogron jest zwykle niski, kwas winny może być dodawany do wina, aby poprawić jego równowagę kwasową.
AcinellaturaMillerandage
Aborto floreale spontaneo, per cui una più o meno cospicua parte del grappolo d'uva non dà frutti.Spontaniczna aborcja kwiatów, w wyniku której pewna, mniej lub bardziej pokaźna, część kiści nie ma owoców.
AcinoOwoc winogron/Jagoda
Chicco dell'uva che può essere diverso per colore, forma, grandezza e peso.Ziarnka winogron, które mogą różnić się kolorem, kształtem, wielkością oraz wagą.
Acino apirenoBezpestkowy owoc winogron
Acino privo di vinaccioli.Owoc bez pestek.
AcroleinaAkroleina
Aldeide acrilica, composto insaturo derivato dalla glicerina per disidratazione, in forma di liquido incolore, dall'odore acre, utilizzata per preparare varie sostanze plastiche.Aldehyd akrylowy, związek nienasycony, pochodzący z dehydratacji gliceryny. Bezbarwna ciecz o ostrym zapachu, używana do przygotowywania różnych substancji plastycznych.
Sostanza che, se presente in quantità significative, è indice di malattia del vino (amarore).Substancja, której obecność w dużych ilościach wskazuje na chorobę wina (gorycz).
AdulterareFałszować
Alterare a fini di lucro un prodotto, specialmente alimentare, con sostanze di minor valore e spesso nocive.Fałszowanie produktów, przede wszystkim żywnościowych, za pomocą substancji o niższej wartości, często szkodliwych, w celach zysku.
AerazioneNapowietrzanie
Procedimento in cui il vino viene messo a contatto con l’aria.Pozostawienie wina w kontakcie z powietrzem.
Lo scopo principale dell’aerazione è quello di ossigenare il vino per favorirne il rilascio degli aromi tipici.Głównym celem napowietrzania jest utlenienie wina, by uwolnienić jego typowe aromaty.
AerometroAerometr
Strumento per la misurazione della pressione che si crea nelle bottiglie durante lapresa di spuma, dovuta allo sviluppo dell'anidride carbonica generata dai lieviti che metabolizzano lo zucchero.Przyrząd do pomiaru ciśnienia, które tworzy się w butelce podczas procesu prise de mousse, wynikającego z obecności dwutlenku węgla, wytwarzanego przez drożdże, które metabolizują cukier.
AffinamentoLeżakowanie/Dojrzewanie
Il termine si riferisce a una serie di operazioni di cantina che seguono la fermentazione e precedono l’imbottigliamento (chiarificazione, taglio, filtraggio, stoccaggio, ecc.), che mirano a migliorare, maturare ed a curare il vino.Termin, oznaczający szereg czynności wytwórczych, które następują po fermentacji a poprzedzają butelkowanie (klarowanie, mieszanie celowe win, filtracja, magazynowanie itd.), mających na celu ulepszenie wina, dbanie o wino i jego dojrzewanie.
AfrometroAfrometr
Strumento che serve per misurare la pressione in bottiglia, espressa in bar, degli spumanti e dei vini frizzanti.Przyrząd, służący do pomiaru ciśnienia, wyrażonego w barach, w butelce szampana i win musujących.
AggraziatoWdzięczne
Un vino ben equilibrato e raffinato. Sinonimo di "elegante", più comunemente usato.Wino dobrze zrównoważone i udoskonalone. Synonim "eleganckiego" wina, którego to terminu używa się częściej.
AggressivoAgresywne
Vino eccessivamente e sgradevolmente sbilanciato con tannini aspri od acidità.Wino o zbytnio i nieprzyjemnie naruszonej równowadze przez kwaśne garbniki lub kwasowość.

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership